👈 فروشگاه فایل 👉

غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزیابی احساسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه

چکیده

غنی سازی اسید فولیک از طریق اندکی جوشاندن در برنج، به طور قابل توجهی افزایش مقدار اسید فولیک در دانه خام و پخته شده را افزایش داده است. با این حال، اندکی جوشاندن، به صورت همزمان تغییراتی در ویژگی برنج ایجاد می کند که ممکن است پذیرش مصرف کنندگان از برنج غنی شده را تحت تاثیر قرار دهد. دو مطالعه پذیرش مصرف کننده بر اساس ویژگیهای بصری و طعم و مزه با یک نمونه مصرف کننده عمدتا آسیایی به منظور بررسی این موضوع انجام شد.

در مطالعه 1، پذیرش بصری مصرف کننده از برنج نیم پخته غتی شده (UF 1، UF 2 و UF 3) مورد بررسی قرار گرفت. پذیرش بصری از سه نمونه برنج نیم پخته خام غنی شده با یک شاهد برنج نیمپخته تجاری، مقایسه شد.

در مطالعه 2، برنج نیم پخته خام غنی شده با برنج سفید تجاری فاقد غنی سازی مخلوط شد و در معرض پخت و پز قرار گرفت.

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال رابطه‌ی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی در دبیران متأهل زن و مرد آزمون حافظة فعّال دانیمن و کارپنتر (1980) دانلودفایل word پایان نامه ذخیره کننده های اطلاعات دیجیتالی و انواع حافظه مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی رضایت شغلی فایل Wordچشم‌انداز جهانی جامعه‌ی اطلاعاتی