👈 فروشگاه فایل 👉

طرح آماری توزیع سنی 50 نفر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق آماری توزیع سنی 50 نفر در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

توزیع سنی 50 نفر در جدول زیر داده شده است . مطلوبست : ، ، و و و CV و نمودارهای میله ای و دایره ای آنها .

28

26

24

22

20

X سن

3

7

30

6

4

F فراوانی

جواب :

ابتدا میانگین را به دست می آوریم :

= داده ها را مرتب می كنیم

میانهمد و

واریانس

انحراف معیار

نمودار

2-وزن 25 دانش آموز كلاس دوم دبستان به شرح زیر است :

جدول فراوانی آن شامل : 1)فراوانی مطلق - فراوانی نسبی - درصد فراوانی نسبی - فراوانی تجمعی و درصد فراوانی تجمعی را بنویسید .(با فاصله ی طبقات )

2)نمودار هیستوگرام - میله ای - ساقه و برگ و جعبه ای آنها را رسم كنید .

جواب :

داده هار ا مرتب می كنیم :

دامنه ی تغییرات

تعداد دسته

= فراوانی نسبی

= درصد فراوانی نسبی

درصد فراوانی تجمعی

فراوان تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی‌مطلق

مركزدسته‌ها

دسته ها

ردیف

%40

1

%4

04/0

1

17

1

%24

6

%20

2/0

5

16

2

%48

12

%24

24/0

6

21

3

%68

17

%20

2/0

5

23

4

%88

22

%20

2/0

5

25

5

%100

25

%12

12/0

3

27

6

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان دانلود پاورپوینت رهبری نیروی انسانی و ارتباطات در مدیریت پروژه دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394 پرسشنامه هوش هیجانی برادبری پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل