👈 فروشگاه فایل 👉

توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه

1 هدف

این استاندارد، توصیه هایی برای گرمایش، تهویه و خنک سازی گلخانه را در بر دارد.

2 منابع

استانداردهای هندی حاوی مقرراتی است که از طریق منبع در این متن، مفاد این استاندارد، تشکیل شده است. در زمان انتشار، ملحقات نشان داده معتبر می باشد. تمام استانداردها، منوط به تجدید نظر می باشد و قسمتهایی بر اساس این استاندارد نیاز به بررسی امکان استفاده از نسخه های اخیر دارد که در زیر بیان شده است:

شماره عنوان

2312:1967 فن های تهویه ای AC نوع پروانه ای

14461:1997 سطح پوشش داده شده برای کشت- توصیه هایی برای طرح

14462-1997 پیشنهاداتی برای جانمایی، طراحی و ساخت سازه های گلخانه ای

3 تعاریف عمومی

برای این استاندارد، تعاریف معین در IS14461 اعمال می گردد.

4 اصول گرمایش و تعیین تلفات حرارتی

4.1 بیشتر تلفات، گرمای ناخواسته از یک گلخانه توسط طول موج بلند، رسانش و انتقال گرما ، QRC و با نفوذ، qi رخ می دهد. نیازهای گرمایش با محاسبه مجموع QRC و qi بر اساس تهویه طبیعی و مکانیکی تعیین می شود (IS 14،461 را ببینید).

4.2 تلفات گرمای گلخانه توسط تابش، هدایت و انتقال گرما ، QRC، (کیلوژول) ممکن است توسط معادله زیر تعیین می¬شود:

در اینجا

U: ضریب انتقال کلی حرارت (جدول 1) کیلوژول مترمربع درجه سانتی¬گراد

AC: منطقه پوشش، مترمربع

TI: درجه حرارت هوا درونی، درجه سانتی¬گراد و

T0 = دمای هوا بیرون، درجه سانتی¬گراد.

👇محصولات تصادفی👇

سنجش تکوینی پروژه پایان ترم شبیه سازی کامپیوتری گزارش كارآموزی شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا پاور پوینت امنیت شبکه در شبکه های کامپیوتری