👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس در 102 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 6

فصل اول............................................................................................................................................................................. 7

چکیده مطالعات فنی ، مالی و اقتصادی........................................................................................................................... 7

جدول ( 1 - 1 ) جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید روغن موتور و گریس......................................................... 8

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 11

کلیات معرفی محصول.................................................................................................................................................... 11

مقدمه............................................................................................................................................................................... 12

تعاریف اولیه..................................................................................................................................................................... 12

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی.................................................................................................................................... 12

1-2 نام محصول و مشخصات فنی :.............................................................................................................................. 14

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 15

گروه پارافینیک :.............................................................................................................................................................. 16

هیدروکربورهای نفتنیک :................................................................................................................................................ 17

هیدرو کربورهای آرماتیک :............................................................................................................................................. 17

ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی :........................................................................................................................... 18

روغنهای سنتتیک :........................................................................................................................................................... 18

تولید روغن از طریق تصفیه دوم :................................................................................................................................... 18

گریس :............................................................................................................................................................................ 20

1- گریسهای غیر صابونی شده :.................................................................................................................................... 20

2- گریسهای صابونی شده - فلزی :.............................................................................................................................. 21

A ) گریس سدیم :........................................................................................................................................................ 21

B )گریس سدیم :........................................................................................................................................................... 21

C ) گریس مخلوط :...................................................................................................................................................... 22

D ) گریس آلومینیم :..................................................................................................................................................... 22

E ) گریس لیتوم :.......................................................................................................................................................... 23

I ) گریس باریوم :.......................................................................................................................................................... 23

G ) گریس استرانسیوم :............................................................................................................................................... 23

مشخصات فنی محصول :................................................................................................................................................ 23

برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می شویم :..... 23

1- گرانروی ( - Viscosity ) :................................................................................................................................. 24

2- نقطه ریزش (Pour point ) :................................................................................................................................. 24

3- وزن مخصوص (( Specific Gravity -:.......................................................................................................... 24

4- نقطه اشتعال ( Flash Point ) :......................................................................................................................... 24

5- نقطه احتراق: ( - Flae Point ) :........................................................................................................................ 25

6- نقطه ابری شدن ( Cloud Point - ) :............................................................................................................... 25

7- شاخص کربونیز اسیون (- Carbonisation index ) :................................................................................... 25

8 - اندیس ویسکوزیته ( - Visicosity index ):................................................................................................ 25

9 - نقطه قطره شدن :..................................................................................................................................................... 25

10- میزان نفوذ مخروطی در گریس :........................................................................................................................... 26

الف - روغن پایه :........................................................................................................................................................... 26

ب - روغن موتور ( جهت استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی ، مطابق استاندارد ملی شماره 584 ایران و استاندارد بین المللی 43/8 ) - ( DEF STAN 91 ........................................................................................................................................................... 27

پ – گریس :................................................................................................................................................................... 27

1پ ) گریس پایه کلسیم ( گریس سوپر ) :.................................................................................................................. 27

2پ ) گریس پایه سدیم ( والوالین ) :............................................................................................................................ 28

3پ ) گریس پایه بنتون :................................................................................................................................................ 28

4پ ) گریس پایه آلومینیوم :........................................................................................................................................... 28

5پ ) گریس پایه لیتیم :.................................................................................................................................................. 29

چگونگی بسته بندی :..................................................................................................................................................... 29

- قوطی گریس نیز باید حاوی نکات زیر باشد :........................................................................................................... 30

حد استاندارد ملی و جهانی :.......................................................................................................................................... 30

وظیفه اصلی :................................................................................................................................................................... 30

شرایط اصلی :.................................................................................................................................................................. 31

سطح کیفیت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده می شود که عبارتند از :............................................................. 31

پ – علائم نظامی :......................................................................................................................................................... 31

ج - علائم استاندارد ملی ایران :................................................................................................................................... 32

روغن موتور :................................................................................................................................................................... 33

شماره تعرفه گمرکی ، شرایط ورود :.............................................................................................................................. 34

2- 2 - چگونگی و میزان بکارگیری بعنوان کالای نهایی یاواسطه ای و مصرفی و مقایسه کالاهای قابل جانشینی با محصول اصلی 34

3- 2 - ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور 36

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 38

مطالعات فنی.................................................................................................................................................................... 38

بررسی و برآورد های فنی............................................................................................................................................... 39

1- 3- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه ..................................................................................... 39

1- رها کردن در محیط و استفاده از آن :....................................................................................................................... 39

- تصفیه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت :............................................................................... 40

تاریخچه صنعت بازیافت روغن....................................................................................................................................... 41

2-3 - تشریح دقیق و جامع فرآیند منتخب و سپس شماتیک جریان فرآیند ( نمودار گردش مواد) ......................... 43

شرح خلاصه فرآیند :...................................................................................................................................................... 43

3 – 3 - بررسی مناطق ، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت ........................................................................................ 44

ویسکوزیته یا گرانروی :.................................................................................................................................................. 44

اندلیس ویسکوزیته یا شاخص گرانروی :....................................................................................................................... 44

ظاهر:................................................................................................................................................................................ 44

رنگ :............................................................................................................................................................................... 44

عدد خنثی شدن :............................................................................................................................................................ 45

وزن مخصوص نسبی :.................................................................................................................................................... 45

مقدار آب :....................................................................................................................................................................... 45

نقطه اشتعال و نقطه احتراق :.......................................................................................................................................... 45

نقطه اشتعال..................................................................................................................................................................... 45

نقطه ریزش و ابری شدن :.............................................................................................................................................. 46

10-نقطه آنیلین :............................................................................................................................................................. 46

11-خاکستر :.................................................................................................................................................................. 46

12-عدد صابونی شدن :................................................................................................................................................. 46

میزان نفوذ مخروط :........................................................................................................................................................ 47

مواد اولیه :....................................................................................................................................................................... 47

جریان فرایند :................................................................................................................................................................. 48

4-3 تعیین ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملکرد داحد........................................................................................... 48

جدول ( 1- 3 )درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی..................................................... 49

5- 3 معرفی مواد اولیه طرح و برآورد مصرف هر یک................................................................................................. 50

1-5-3 معرفی مواد اولیه مورد نیاز طرح...................................................................................................................... 51

جدول ( 2- 3 )مواد اولیه مصرفی واحد را معرفی می نماید :................................................................................... 51

جدول (2- 3 )مواد اولیه.............................................................................................................................................. 51

2-5- 3 برآورد مصرف مواد اولیه................................................................................................................................. 52

جدول ( 3- 3 ) برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد............................................................................... 52

6-3 دستگاهها و تجهیزات خط تولید............................................................................................................................ 53

1- 6-3 معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید...................................................................................................... 53

جدول ( 4 – 3 )اطلاعات فنی هر یک از ماشین آلات مورد نیاز خط تولید را ارائه می نماید :............................... 53

جدول ( 4 – 3 ) معرفی تجهیزات و دستگاههای خط تولید..................................................................................... 54

جدول ( 5 – 3 ) فهرست ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.................................................................................... 55

2-6- 3 نقشه استقرار ماشین آلات :............................................................................................................................. 55

7-3 تجهیزات و تاسیسات عمومی :.............................................................................................................................. 56

1-7- 3 آزمایشگاه :....................................................................................................................................................... 56

2- 7- 3 تعمیرگاه :........................................................................................................................................................ 56

3-7 – 3 تاسیسات برق:................................................................................................................................................ 57

الف ) برق مورد نیاز خط تولید :.................................................................................................................................... 57

جدول ( 6- 3 )برآورد برق مصرفی تولید.................................................................................................................... 57

ب ) برق مورد نیاز تاسیسات و تعمیرگاه....................................................................................................................... 58

ج )برق روشنایی ساختمانها ومحوطه............................................................................................................................ 58

جدول ( 7 – 3 )برآورد مصرفی واحد......................................................................................................................... 59

د ) برق مصرف سالیانه.................................................................................................................................................... 60

I - مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی به صورت ذیل محاسبه می گردد :..................... 60

II - مصارف برق جهت روشنایی سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید ، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی به صورت ذیل محاسبه می شود :................................................................................................................................... 60

III – برق روشنایی محوطه که به صورت ذیل محاسبه می گرد :............................................................................... 60

IV- برق ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی به صورت ذیل محاسبه می شود :................................................... 61

4 – 7 -3 تاسیسات آب................................................................................................................................................. 61

جدول ( 8- 3 ) برآورد آب روزانه واحد...................................................................................................................... 62

7- 7- 3 سایر تاسیسات................................................................................................................................................. 62

الف )تجهیزات اطفاء حریق........................................................................................................................................... 63

ب ) تاسیسات گرمایش و سرمایش................................................................................................................................ 63

جدول ( 10- 3 ) تاسیسات گرمایش و سرمایش.......................................................................................................... 64

تصفیه پسیاب شیمیایی.................................................................................................................................................... 64

8- 3 محاسبه نیروی انسانی موردنیاز............................................................................................................................ 64

1-8-3 برآورد پرسنل تولیدی........................................................................................................................................ 65

جدول ( 11 – 3 ) برآورد نیروی انسانی تولید............................................................................................................. 66

2 – 8-3 برآورد پرسنل غیر تولیدی........................................................................................................................... 66

پرسنل غیر تولیدی شامل موارد زیر می باشد :.............................................................................................................. 67

الف ) مدیریت................................................................................................................................................................. 67

ب )پرسنل اداری ، مالی و خدماتی................................................................................................................................ 67

ج ) پرسنل تاسیسات وتعمیرگاه...................................................................................................................................... 67

جدول (12-3) نیروی انسانی غیر تولیدی..................................................................................................................... 68

9-3 محاسبه سطح زیر بنا و مساحت مورد نیاز............................................................................................................ 68

1-9-3مساحت سالن تولید............................................................................................................................................ 68

( 13- 3 )برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه .... ( متر مربع )................................................................................. 69

2-9-3-مساحت انبارها:................................................................................................................................................ 70

به طور معمول وظایف زیر به انبار مواد اولیه محول می شود :..................................................................................... 71

1-2-9- 3 انبار مواد اولیه............................................................................................................................................. 71

2-9- 3 انبار محصول.................................................................................................................................................... 72

3-9-3 مساحت تاسیسات و تعمیرگاه........................................................................................................................... 72

جدول ( 16 – 3 ) بر آورد مساحت تاسیسات.............................................................................................................. 73

4-9-3 مساحت آزمایشگاه............................................................................................................................................ 73

5-9- 3 مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................................. 73

جدول ( 17 – 3 ) مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی........................................................................... 74

6- 9- 3 مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی.................................................................................................... 75

جدول ( 8- 3 ) مساحت ساختمان ها........................................................................................................................... 75

جدول ( 19 -3 ) مساحت اجزای محوطه سازی.......................................................................................................... 76

7-9-3 نقشه جانمایی ساختمانها.................................................................................................................................. 76

10-3 زمان بندی اجرای تحقیق.................................................................................................................................... 77

شکل ( 3- 3 ) نمودار زمان بندی اجرای تحقیق........................................................................................................... 78

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 79

بررسی های مالی و اقتصادی........................................................................................................................................... 79

مقدمه............................................................................................................................................................................... 80

1-4 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و بر آورد آن :........................................................................................... 81

1- 1 – 4 برنامه تولید سالیانه :...................................................................................................................................... 81

جدول ( 1 – 4 ) شرایط عملکرد واحد......................................................................................................................... 81

2 – 1 -4 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی :............................................................................................................... 82

جدول ( 2- 4 ) برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی................................................................................................ 82

1-4 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز :............................................................................................................... 83

جدول ( 3- 4 ) هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز.............................................................................................. 83

1-4 هزینه خدمات نیروی انسانی :............................................................................................................................... 84

جدول ( 4 – 4) هزینه های خدمات نیروی انسانی..................................................................................................... 84

1-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه در گردش :................................................................................................... 85

الف ) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز :............................................................................................................................ 85

ب ) حقوق و دستمزا کارکنان :...................................................................................................................................... 85

ج )انرژی مورد نیاز :..................................................................................................................................................... 86

د ) هزینه های فروش :.................................................................................................................................................... 86

ه) سایر هزینه ها :............................................................................................................................................................ 86

جدول ( 5 -4 )جمع اقلام سرمایه در گردش.............................................................................................................. 86

2- 4 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و بر آورد آن :.................................................................................................. 87

1-2 -4 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :.................................................................................................... 88

جدول ( 6- 4 ) هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید........................................................................ 88

2- 2- 4 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی :............................................................................................................ 89

جدول ( 7- 4 ) هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی................................................................................................... 89

3-2 -4 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی :........................................................................................................ 90

جدول ( 8 – 4 ) برآورد هزینه های زمین ، محوطه سازی و ساختمان سازی............................................................. 91

4-2-4 هزینه وسائط نقلیه عمومی و سایل حمل و نقل :.............................................................................................. 91

جدول ( 9 – 4 ) هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل............................................................................................ 92

5-2-4 هزینه لوازم و اثاثیه اداری :................................................................................................................................ 92

2-4 هزینه های قبل از بهره برداری :............................................................................................................................ 92

الف ) هزینه مطالعات اولیه :............................................................................................................................................ 92

ب ) هزینه ثبت قردادها و تسهیلات مالی :.................................................................................................................... 93

ج )هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی ، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی :...................................................... 93

د )هزینه های جاری دوره اجرای طرح :....................................................................................................................... 93

ح ) هزینه های پیش بینی نشده :.................................................................................................................................... 93

جدول ( 10- 4 )هزینه های قبل از بهره برداری......................................................................................................... 93

7-2-4 جمع بندی اجزاء و بر آورد سرمایه ثابت :...................................................................................................... 94

جدول ( 11 -4 ) جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت......................................................................................... 94

3-4 کل سرمایه گذاری :................................................................................................................................................ 95

جدول ( 12- 4 )برآورد سرماهی گذاری..................................................................................................................... 95

4- 4 هزینه های تولید :.................................................................................................................................................. 95

1-4-4 هزینه های ثابت :............................................................................................................................................... 96

جدول ( 12- 4) بر اورد سرمایه گذار ی...................................................................................................................... 96

2-4-4 هزینه های متغیر :.............................................................................................................................................. 97

جدول ( 4-14 ) بر اورد هزینه های متغیر................................................................................................................... 98

5-4 قیمت تمام شده محصول :..................................................................................................................................... 98

جدول ( 15 – 4 ) برآورد هزینه های سالیانه................................................................................................................ 98

با توجه به ظرفیت اسمی واحد قیمت تمام شده محصول برابر است با :.................................................................... 98

6-4 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح :........................................................................................................ 99

4 ارزیابی مالی واقتصادی طرح :.................................................................................................................................... 99

جدول ( 16 – 4) شاخصهای مالی و اقتصادی طرح................................................................................................... 99

خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید روغن موتور و گریس پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه

تعاریف اولیه

روانکاری ، اصطکاک و سایندگی

روانکاری یا Tribology که علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شده است. امروزه یکی از رشته های مهم در علوم ، دانش فنی و عملیات اجرایی مهندسی است . هر زمان که سطوح اجسام در جوار و در تماس با یکدیگر حرکت نسبی داشته باشند دو پدیده اصطکاک و سائیدگی وجود خواهد داشت .

اصطکاک عبارت از نیروی مقاومت در برابر حرکت نسبی و گذر سطوح در تماس نسبت به یکدیگر ، و سائیدگی عمل تخریب و گسستگی ذرات ماده است که در نتیجه تماس سطوح در حرکت نسبی و به لحاظ اثر نیروی اصطکاک پدید می آید . به غیر از مواردی بخصوصی که وجود اصطکاک که وجود اصطکاک برای وقوع حرکت و یا ایجاد سکون در حرکت مورد نیاز و طملو باست در اکثر موارد و بخصوص در اغلب مکانیزممهای متحرک در ماشین آلات که برایت حمل بار و انتقال نیرو و حرکت طراحی شده اند دو پدیده اصطکاک و سائیدگی پدیده های نامطلوبی به حساب می آیند ، اصطکاک باعث تضییع انرزی مکانیکی و تبدیل آن به حرارت نا خواسته و سائیدگی باعث از دست رفتن همشکلی و تجانس قطعات با یکدیگر و نهایتاً تقلیل عمر مفید مکانیز و ماشین می گردد .

روانکاری را می توان به کلیه عملیاتی اطلاق نموده که اثرات اصطکاک و سائیدگی را تقلیل می دهد و روان کننده هر ماده ای است که با قرارگرفتن ما بین دو سطح در تماس باعث پایین آمدن نیروی مقاومت در برابر حرکت یا نیروی اصطکاک مابین آنها و برای شروع و ادامه حرکت نسبی سطوح می گردد .

حال ببینیم چه مواردی را می توان به عنوان روان کننده واجد شرایط دانست و مورد استفاده قرار داد . کوشش بیشتر برای یافت روان کننده های موثر سابقه ای دیرینه به قدمت تاریخ دارد . بسیاری از مواد در طول زمان برای این منظور مورد امتحان قرار گرفته و سپس مترود و با مواد بهتر ی جانشین شده اند .

بعضی از روان کننده های مورد استفاده تا به امروز به طرز شگفت آوری اصالت قدیمی دارند .

رومیان و مصریان در 1400 سال قبل از میلاد مخلوطی از چربی ها ی ذوب شده و پیه آب کرده و با صابون آهکی می جوشاندن و برای روغن کاری محورهای وسائط نقلیه و برای عنوان گریس به چرخ ارابها به کار می برودند .

تنها از حدود اواسط قرن گذشته بود که روغن و صابون به عنوان مواد اصلی روان کننده ها مودرد استفاده قرار گرفته اند . روان کننده های مورد مصرف در دنیایی صنعتی امروز را می توان از نظر حالت در 4 رده روان کننده های گازی ، مایع ، نیمه جامد و جامد ،دسته بندی نمود .

1- روان کننده های گازی به خصوص هوا برای روان کاری در کاربردهای که به سرعت بسیار زیاد و بار کم و اثبات شعاعی محور چرخش مورد نظر است یا شرایط غیر عادی درجه حرارت زیاد وجود پرتوهای هسته ای ایجاب کند مورد استفاده قرار می گیرد .

2- روان کنده مایع طیف وسیع از سیالات از گازهای مایع تحت فشار تا انواع روغنهای سنتتیک را در بر می گیرد ، کاربرد روان کننده های مایع در روان کاری به روش هیدرودینامیک و با لایه ضخیم و یا لایه نازک روان کننده است و به این مناسبت رایج ترین نوع روان کننده مورد استفاده است .

مهمترین و پر مصرف ترین روان کننده مایع ، روغن معدنی حاصل از پالایش نفت خام است . روان کنده های مایع شامل : روغنهای طبیعی ، حیوانی وگیاهی که خود مصارف به خصوصی از نظر روان کاری دارند نیز می باشند این روغنها اثر اسیدهای چرب با الکل ها هستند ( روغن های آلی ) که در قدیم به تنهایی برای روغن کاری سیال استفاده می شدند ولی امروزه به صورت مخلوط با روغن های معدنی استفاده می شوند .

3 - روان کنندههای نیمه جامد شامل : انواع گریس و چربیهای جامد و موم در مواردی که آب بندی محل روانکاری برای استفاده از روان کننده مایع مشکل است و یا شرایط کار سبک و غیر مدوام و یا عدم دسترسی به محل ، یکبار روانکاری بریا طول عمر مفید مکانیزم را توجیه نماید و دریاتاقانهای ساچمه ای و غلطکی که روانکاری از نوع الاستوهیدرودینامیک حکمفرماست بکار می رود . گریس که پرمصرف ترین روان کننده نیمه جامد است خود متشکل از یک روغن نفتی یا سنتتیک و یک پرکننده ( صابون فلزات ) یا سفت کننده ( مواد پلیمری ) است .

-4روان کننده های جامد بریا روانکاری در شرایط بخصوص کار مانند خلاء کامل یا با رو حرارت زیاد و در مواردی که روانکاری مرزی Boundary Lubrication حاکم است به کار می رود . انواع روان کننده های جامد شامل : گرافیت ، میکا ، تالک ، سولفید مولفید مولیبدینیم ، اکسید سرب ، گل گوگرد و انواع پلاستیک است .

1-2 نام محصول و مشخصات فنی :

آنچه که در این طرح نمونه تولید و بررسی مراحل فرآیند آن مورد بررسی و بحث قرار گرفته است در درجه اول روغن موتورو سپس گریس می باشد ( انواع آن ) در ساخت که هر نوع از این روان کننده ها روغن موتورسوخته مورد بازار یابی قرار گرفته و سپس در طی مراحل تولید تبدیل به روغن پایه می شود ( عمدتاً روغن پایه /SAE 30 به میزان % 8 SAE 10 و SAE 5 ) ، که از آن جهت ساخت روغن موتور ( با افزودن مواد افزودنی ) و گریس ( با افزودن اسید چرب و قلیا و .... با در نظر گرفتن نوع گریس منتخب) استفاده می شود .

گازوئیل بدست آمده در طی این فرایند نیز چون جهت عرضه به بازار باید مورد تصفیه قرار بگیرد و در حال حاضر کارخانجات تولید کننده فرآیند مناسب و قابل توجهی را در این رابطه در اختیار ندارند ، از این گازوئیل جهت سوخت داخلی استفاده می کنند .

ابتدائاً تعاریف کاملتری را در رابطه با محصولات اصلی فر ایند ( روغن موتور و گریس ) مورد بررسی قرار می دهیم.لازم به توضیح است که واحدهای تولید گریس و روغن موتور با اندکی تغییر در خط تولید و یا حتی مواد اولیه و تغییر فرمولاسیون انواع روغنهای صنعتی را بدست می آورند و تنوع تولید در این واحدها می تواند بسیار زیاد باشد .

روغن موتور :

آنچه که امروزه تحت نام روغن موتور جهت روانکاری و یا کاربردهای مخصوص همچون دستگاههای هیدرولیک ، سیستم های حرارتی ، عایق الکتریکی و یا یرش فلزات بکار می رود باید دارای خصائص عدیده ای باشد که بعداً مورد بحث قرار می گیرد و جزء خواص عمومی آنها می باشند ولیکن تعدادی از مشخصه ها کاملاً اختصاصی است و بستگی به عمکرد آن دارد مثلاً روغنهای که در تراشکاری بکار می رود باید با آب بخوبی مخلوط شده و از اکسید شدن قطعات بسیار داغ فلزی در مجاورت هوا و آب جلوگیری به عمل آورده و ضمناً عمر تیغه برش را بهبود بخشد و تعدادی مشخصه دیگر ، به منظور ساخت روغنی که بتواند کلیه مشخصات لازم را بر حسب عملکرد داشته باشد دو ماده اصلی به نام روغن پایه و مواد افزودنی را با یکدیگر مخلوط می نمائیم .

روغن پایه ماده ای است نفتی و یا سنتتیک ( مصنوعی - Synthetic ) که در حدود % 95 - 90 روغن را بر حسب نوع روغن تمام شده تشکیل می دهد (در بعضی موارد ازین این مقدار کمتر و یابیشتر است )و می توان نیازهای یک روغن را تا حدودی بر حسب آن عملکرد بر طرف نماید . رکن اساسی هر روغن تمام شده روغن پایه است که بعد از مخلوط شدن با مواد دیگر تبدیل به روغن محصول می گردد

مواد افزودنی تعدادی مواد شیمیایی با ترکیببات مخصوص است که افزودن .نها به مقدار معین به روغن پایه خواص روغن را ترمیم و تصحیح نموده . علاوه بر آن تعدادی مشخصه مخصوص که در روغن پایه وجود ندارد و یا ضعیف می باشد به مجموع روغن می دهد .

در مرحله ساخت روغن موتور آنچه مهم است تعیین هیدروکربورهای موجود در روغن پایه آن می باشد . اصولاً اکثر ترکباتی که در مواد نفتی وجود دارد ترکیباتی از هیدروژن و کربن هستند ، علاوه بر این ترکیبات که به نام هیدودکربورها نامیده می شوند ترکیبات دیگری نیز که شامل مقادیر جزئی گوگرد آزاد ، نیترژن هستند وجود دارد . اکسیژن اکثراً در شکل اسیدها ینفتنیک و ازت در شکل روغنهای پایه نفتنیکی وجود دارد . گوگرد می تواند هم به صورت گوگرد آزاد ، محلول و یا هیدروژن سولفوره و یا ترکیبات فلزی نیز در حد چند قسمت در میلیون قسمت به صورت ترکیبات آلی وجود دارند . هیدروکربورهای اصلی که از نفت خام حاصل می شوند در سه گروه اصلی طبقه بند یشده و مشخصات هر روغن پایه بر حسب اینکه چه درصدی از آنها در روغن وجود داشته باشد تغییر می نماید

گروه پارافینیک :

شامل ترکیبات هیدروکربورهای اشباع شده خطی زنجیره ای و یا شاخه ای می باشند و به مقدار زیاد در برش روغنها از نفت خام پارافینیک به دست می آیند .

هیدروکربورهای نفتنیک :

این دسته از هیدرو کربورها از این نظر که هیدروکربور اشباع شده هستند مشابه پارافین ها هستند و از اتصال گروه های متیلن که در یک حلقه تنظیم شده اند تشکیل گردید ه اند .

E ) گریس لیتوم :

این گریسها که از روغنهای معدنی و روغنهای مصنوعی تهیه می شوند دارای شکل ظاهری نرم بوده و در اثر تغییر درجه حررات سفت نمی شوند . در تغییرات درجه حرارت 80 تا 300 از آنها می شود استفاده نمود . این گریسها در برابر آب مقاوم بوده ولی کمی رطوبت جذب می کنند به علت طول عمر نسبتاً زیادی آنها در گریس کاری هواپیما ها نیز استفاده می شود .

I ) گریس باریوم :

این گریس از نظر شکل ظاهری و خواص شبیه مخلوط سدیم است . تنه تفاوت آن ویسکوزیته بالاتر می باشد که در اثر حرارت روان نگشته تا زمانی که در اثر در اثر درجه حرارت بالا تجزیه می گردد باز هم بصورت نیمه جامد باقی می ماند . ضمناً چسبندگی آن به سطح فلزات بسیار خوب است .

G ) گریس استرانسیوم :

این گریس شبیه گریس باریوم است با این تفاوت که مقاومت آن در حرارت بیشتر از آن است و هنوز به صورت تجارتی از آن استفاده نمی شود .

مشخصات فنی محصول :

برای آشنائی با مشخصات فنی محصول ( روغن موتور و گریس ) ، ابتدائاً تعاریف مربوط را متذکر می شویم :

1- گرانروی ( - Viscosity ) :

نیروئی است که در اثر لغزیدن یک لایه از مایع روی لایه دیگر ایجاد می شود ، واحد آن سانتی پوز

( Cente Poise ) می باشد و معرف مقدار نیروئی است که لازم است تا یک لایه از مایع به مساحت Cm2 1 را از لایه دیگری به موازات آن و به فاصله cm 1 از آن به سرعتی see 1 / cm 1 دور می کند و معمولاً ویسکوزیته مایعات را بر حسب ویسکوزیته آب در 20 درجه سانتی گراد که برابر c.p 1 است اندازه می گیرند . ویسکوزیته روغنها را در درجه حرارتهای متفاوت 100 درجه فارنهایت و یا 30 درجه فارنهایت برای روغنهای با ویسکوز پائین و 210 درجه فارنهایت و بریاروغنهائی با ویسکوز یته زیاد اندازه می گیرند .

2- نقطه ریزش (Pour point ) :

درجه حرارتی که در آن روغن قابلیت روان بودن خود را از دست می دهد و معمولاً به هنگام تصفیه هر چه تصفیه شمعی روغن بیشتر باشد نقطه ریزش پائین تر است .

3- وزن مخصوص (( Specific Gravity -:

4- نقطه اشتعال ( Flash Point ) :

درجه حرارتی که در آن بخارات روغن بوسیله گذراندن یک شعله از روی روغن مشتعل می وشند ولی ادامه سوختن نمی دهند .

5- نقطه احتراق: ( - Flae Point ) :

درجه حرارتی که در آن روغن مشتعل شده به سوختن ادامه می دهد . این درجه حرارت نظیر نقطه اشتعال معرف مقدار مواد و گازهای فرار و قابلیت تبخیر روغن می باشند .

6- نقطه ابری شدن ( Cloud Point - ) :

درجه حرارتی که در آن ، روغن مواد شمعی خود را از دست داده و مات می شود . این درجه از نقطه ریزش بالاتری است .

7- شاخص کربونیز اسیون (- Carbonisation index ) :

در فشار mmHG 1 ، درجه حرارتی را که در آن %90 روغن تقطیر می شود را شاخص کربونیزاسیون می گویند وهر چه میزان آن بالاتر باشد مقدار رسوبات در موتور بیشتر است .

8 - اندیس ویسکوزیته ( - Visicosity index ):

شاخصی که تغییرات درجه حرارت می سنجد ، هرچه این اندیس بالاتر باشد تغییرات ویسکوزینه روغن بر حسب تغییرات درجه حرارت کمتر است .

3- 2 - ارائه دیده گاههای کلی در مورد قیمت ، فروش و چگونگی روند تغییرات قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از کشور

مصرف روز افزون انواعفرآورده های نفتی در کشور و متعاقب آن مصرف روغن موجب شده است تا در طی چند سال گذشته موازنه بین تولید و تقاضا در صنعت منفی گردد و به عبارت دیگر میزان روغن تولیدی تکافوی مصرف کشور راننماید . در نتیجه نیاز به پیش بینی مواردی چون تامین خوراک اولیه ، صادرات مواد افزودنی ، تولید روغن در پالایشگاههای داخلی ، موازنه منفی بین تولید و عرضه و نهایتاً وادرات روغن از خارج وجود دارد پیش بینی مصرف روغن در سالهای آینده نشان دهنده این واقعیت است که موازنه منفی میان تولید وعرضه روغن سالانه بیشتر خواهد شد .

محاسبات انجام گرفته بر طبق پیش بینی نشان می دهد که مصرف روغن از حدود 440 هزار متر مکعب در سال 64 به 2400 هزار متر مکعب در سال 83 خواهد رسید که این پیش بینی با توجه به فرض ثابت بودن کیفیت فعلی روغن ( تعویض بعد از هر 1500 کیلومتر کارکرد ) تخمین زده شده است . با توجه به میزان مصرف فعلی ( 2023 هزار متر مکعب در سال 1382 طبق برآورد شرکت ملی ایران ) و میزان تولید روغن پایه پالایشگاههای موجود در کشور که مقادیری نیز از ان به همان صورت Lube cut به خارج از کشور صادر می شود ،

( بدلیل کمبود مواد افزودنی و ... ) در نظر گرفتن راهی که بتوان موازنه منفی و عدم تعادل موجود از بین برود ، ضروری است در غیر این صورت وادرات روغن که حداقل سالانه ( آمار1365 )150 هزار متر مکعب می باشد باید در دستور کار قرار گیرد . اگر قیمت روغن پایه وادراتی را هر متر مکعب حدود 750 دلار فرض نمائیم میزان ارز لازم بریا وادرات روغن بالغ بر 112 میلیون دلار می گردد که تخصیص این میزان ارز با مشکلات ارزی موجود و آینده کشور قابل توجیه نبوده ، بنابراین وادرات نمی تواند راه حل منطقی و صحیحی باشد .راه حل دیگر گسترش ظرفیتهای تولیدی کارخانجات موجود روغن سازی است که برری ظرفیت تولیدی ومیزان تولید کارخانجات روغن سازی کشور (چه تصفیه مجدد و چه تصفیه نشده نشان می دهد که همگی بیش از ظرفیت اسمی طراحی شده اولیه مشغول بکار می باشند . بدین ترتیب این راه حل نیز غیر عملی است .

تنها راه حل ممکن ایجاد واحدهای جدید روغن سازی در کنار پالایشگاههای مجود و به تبع آ ن واحدهای جدید روغن تصفیه مجدد می باشد . که البته ایجاد واحدهای اخیر نیز یکسری مسائل از جمله تامین ماده اولیه عمده آنه ( روغن سوخته )را دارد که لزوماً بحثهای دیگر را بر می انگیزد . در هر صورت بازار فروش ، جدای از مسائل تولید ومشکلات آن ، نه تنها در خود کشور که هم اینک با بازارهای جدید کشورهای آسیایی میانه و همسایگان شرقی بازاری بالنسبه پر رونق و سود آور است و در این بازار گاها ً غیر متعادل ، تولید کننده داخلی نگرانی عدم بازار یابی را نداشته و ندارد چرا که در داخل قیمتها تا اندازه ای تصنعی است . شرکت نفت ، روغن پایه که ماده ای است حاصل از برج تقطیر با یارانه می فروشد وبدین علت قیمت روغن موتور و روغن صنعتی در ایران پائین است لازم به ذکر است میانگین بهای روغن تصفیه داخلی 4000 ریال به ازای هر لیتر ، در بازار عرضه می گردد .

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پیرانشهر انواع سدهای خاکی جدیدترین مطالعه وتحقیق 300 صفحه ای نگاهی به مصرف مواد مخدر در ایران به ویژه بازار تهران وبررسی مصرف مواد دربین معتادان مردو زن ایران درقالب pdf برنامه اندروید آرایش حرفه ای لب،زدن رژلب،برق،حجم گزارش کارآموزی واحد الفین پتروشیمی اراك