👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آموزشی نظارت بر عملكرد مدیران سازمان ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

تقریباً هر سازمانی دارای یك سیستم مدیریت عملكرد است كه از آن انتظار می رود اهدافی مهم را در زمینه مدیریت سرمایه انسانی برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگیختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهایشان، ایجاد فرهنگ عملكرد، تعیین اینكه چه كسی مستحق ارتقاء می باشد، تصمیم گیری درباره افرادی كه عملكرد ضعیفی دارند و كمك به اجرای استراتژی های كسب و كار.

شكی نیست كه سیستم مدیریت عملكردی كـه بتواند به این اهداف جامه عمل بپوشاند، می تواند كمك مهمی به اثربخشی سازمان نماید. اما اینكه چه چیزی یك سیستم مدیریت عملكرد را به سیستمی كارآمد مبدل می سازد، چندان روشن نیست.

👇محصولات تصادفی👇

نقشه ی زمین شناسی شهرستان کرمان بنیان های انقلاب اسلامی تحقیق در زمینه فیبر نوری پرسشنامه مالک های تشخیصی اختالل هذیانی پرسشنامه آزمون هوشی گودیناف