👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه سوالات ماموران مالیاتی۲

ارتباط با ما

... دانلود ...

- اعضای هیئت عالی انتظامی مالیاتی در کدام موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمی‌کنند؟

1- قرابت نسبی با متهم درجه اول و دوم

2- قرابت نسبی با متهم درجه دوم و طبقه اول

3- قرابت نسبی با متهم تا درجه دوم طبق سوم و دعوای حقوقی و یا جزایی با ذی نفع بودن در دعوای با متهم

4- فقط ذی نفع بودن با متهم یا داشتن دعوای حقوق یا جزایی و یا ذی نفع بودن با متهم

2- بر اساس ضوابط و مقررات جاری حضور متهم در جلسه رسیدگی هیئت .........

1- کاملاً ضروری است

2- اصلاً ضرورتی ندارد

3- در صورت تشخیص هیئت امکان پذیر است

4- صرفاً در صورت تشخیص بالاتر بین مقام دستگاه امکان پذیر است.

3- کدام مورد زیر از جمله موارد و مصادیق قصور حرفه‌ای به شمار نمی‌رود؟

1- بی‌احتیاطی

2- عدم توجه به شرایط و ضوابط دستگاه محل خدمت

3- بی مبالاتی

4- عدم رعایت نظام‌های دولتی

4- کدام گزینه زیر در مورد شروع به رسیدگی از سوی گروه‌های تحقیق صحیح است؟

1- فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از سوی هیئت ارجاع شده باشد.

2- برای کشف حقیقت درباره فرد معرفی شده هیئت و افراد مرتبط با او حسب مورد می‌توانند تحقیق کنند.

3- فقط درباره کارمند و بستگان درجه یک او می‌توانند تحقیق کنند.

4- فقط درباره کارمندی که از سوی هیئت ارجاع شده و همکاران نزدیک می‌توانند تحقیق کنند.

5- کدام گزینه زیر از جمله موارد و جهاتی که شروع به رسیدگی تخلف می‌شود نیست؟

1- گزارش واصله از مراجع رسمی

2- شکایت ذی نفع راجع به عدم رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم

3- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی

4- مواردی که از سوی مراجعین گزارش می‌شود.

👇محصولات تصادفی👇

بررسی عوامل موثربرپرخاشگری دانشجویان بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد (علیه السلام) [سیره هدایتی امام سجاد (علیه السلام)] مبانی نظری بهره وری، بهره وری واحدهای دام و طیور