👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985

پرسشنامه NEO یكی از جدیدترین پرسشنامه های مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملی است . این آزمون به لحاظ انعكاس 5 عامل اصلی امروزه به عنوان یك مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می شود و گستردگی كاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی می تواند یكی از مناسب ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد . این آزمون به دلیل بررسی هایِ گوناگون در گروه های سنی و در فرهنگ های مختلف روی آن صورت گرفته است می تواند یكی از جامع ترین آزمون ها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد این آزمون موضوع تحقیقات طی 15 سال گذشته بر روی نمونه های بالینی و بزرگسالان سالم بوده است . از این رو سودمندی آن هم در جریانات بالینی و هم در جریانات تحقیقی ارزیابی شده است . پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R جانشین تست NEO است كه در سال 1985 توسط مك كری و كاستا تهیه شده بود .این پرسشنامه 5 عامل اصلی شخصیت و 6 خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی 30 خصوصیت را اندازه می گیرد .

اعتبار و روایی آزمون NEO

در حال حاضر آزمون 5 عاملی NEO كاربردی جهانی دارد و به منظور تحقیق به زبان های چك واسلواكی، عربی،‌ هلندی ، فرانسوی، آلمانی، ژاپنی، نروژی، لهستانی و سوئدی شده است . پرسشنامه شخصیتی NEO-FFI توسط مك كری و كاستا روی 208 نفر از دانشجویان آمریكایی به فاصله سه ماه اجرا گردید كه ضرایب اعتبار آن بین 83/0 تا 75/0 به دست آمده است.

اعتبار درازمدت این پرسشنامه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است . یك مطالعه طولانی 6 ساله روی مقیاس های روان آزردگی خویی ، برون گرایی و باز بودن نسبت به تجربه، ضریب های اعتبار 68/0 تا 83/0 را در گزارش های شخصی و نیز در گزارش های زوج ها نشان داده است . ضریب اعتبار دو عامل سازگاری و باوجدانی به فاصله دو سال به ترتیب 79/0 و 63/0 بوده است (مك كری و كاستا ، 1983به نقل از گروسی فرشی ، 1380) .

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه تاثیر رنگ در تبلیغات به همراه پروژه عملی طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشـگاه راننـدگی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) معمار معروف رنزو پیانو دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات