👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

دارای 115صوبا فرمت ورد و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.................................. الف

چكیده تحقیق.............................. د

-شروع موضوع تحقیق..................... 2

-اهمیت و ضرورت تحقیق................. 15

-اهداف تحقیق......................... 41..

-طرح سوال پژوهشی..................... 44

-فرضیه های تحقیق..................... 46

-تعریف اصطلاحات عملی و نظری........... 47

شرح موضوع تحقیق....................... 49

اهمیت و ضرورت تحقیق................... 52

خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی. 53

رشد اجتماعی در دورة نوجوانی........... 54

رشد روانی در دورة نوجوانی............. 55

عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشكلات دورة نوجوانی 56

چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان...... 57

اهداف طرح تحقیق....................... 58

طرح سؤال پژوهشی....................... 59

فرضیه های تحقیق....................... 60

تعریف اصطلاحات و مفاهیم................ 64

نوجوانی............................... 66

بهزیستی............................... 67

خانواده............................... 68

روانی – اجتماعی....................... 69

خودپنداری............................. 70

-ادبیات پژوهش........................ 71

-تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران 72

-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و كلی 73

ادبیات پژوهش............................ 73

تاریخچه ای كوتاه از بهزیستی در ایران.... 74

مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و كلی و دستورالعمل اجرایی.................................... 75

-توصیف نوع و روش تحقیق............... 76

-توصیف جامعه آماری................... 77

-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری.. 78

-روش آماری........................... 79

توصیف نوع و روش تحقیق................... 80

توصیف جامعه آماری....................... 81..

تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری...... 82

روش جمع آوری اطلاعات..................... 83

روش آماری............................... 84

-مقدمه............................... 85

-تحلیل مجذور نمرات T/student............ 86

-تجزیه و تحلیل آماری داده ها......... 87

مقدمه................................... 87

-اثبات فرضیه ها...................... 87

-نتیجه گیری كلی...................... 88

-محدودیت های تحقیق................... 89

-پیشنهادات........................... 89

-اثبات فرضیه ها...................... 89

-فرضیه............................... 89

-اثبات فرضیه......................... 89

-فرضیه............................... 90

-اثبات فرضیه......................... 90

-فرضیه............................... 90

-اثبات فرضیه......................... 90

-فرضیه............................... 90

-اثبات فرضیه......................... 90

نتیجه گیری كلی.......................... 91

توصیف نوع روش تحقیق..................... 91

جامعه آماری............................. 91

روش آماری............................... 91..

متغیرهای حاضر در این تحقیق.............. 91

محدودیتهای تحقیق........................ 93

پیشنهادات............................... 95

ضمائم................................... 97

مقیاس خودپنداری راجرز................... 99

مقیاس عزت نفس رونبرگ................... 101

منابع و مأخذ........................... 103

این تحقیق با موضوع بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده توسط شكوفه بنائی جهت گذراندن 4 واحد پژوهشهای علمی انفرادی و دوره كارشناسی و رشته روان شناسی بالینی زیر نظر اینجانب انجام گرفته در تاریخ ............................ مورد بررسی و با درجه ............................ مورد تأیید قرار گرفت.

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله استراتژی شرکت، فرهنگ سازمانی و اطلاعات مربوط به مشتری تزریق گاز به مخازن نفت و بررسی توده آسفالتین موجود در مخازن پرسشنامه استعداد اعتیاد(APS) وید و همکاران 1992 پاور پوینت استاندارد های scsi ata ide و ابزار انها تاریخ جهان(مجموعه تاریخ)