👈 فروشگاه فایل 👉

تکنیک حل مساله

ارتباط با ما

... دانلود ...

تکنیک حل مساله

اهداف دوره تکنیک حل مساله

v ایجاد و تقویت دانش و مهارت لازم در كاركنان جهت حل مسائل

v تغییر روش تصمیم گیری در سازمان از روش خود محوری به روش كار گروهی

v حل مسائل بصورت گروهی و تجربه نمودن آن در قالب كارگاههای آموزشی

v ایجاد ارتباط با همكاران دیگر جهت انتقال دستاوردها و تجربیات بدست آمده

v آشنایی مختصر با ابزارهای ساده آماری و تكنیكهای حل مسائل

v حركت همگانی بسوی تیمسازی و كار گروهی با هدف ایجاد بهبود مستمر

مهمترین مطالب دوره

مفهوم ارزش

ابعاد كیفیت گاروین Garvin

تعـریف مـشكل

تعریف تیم

ویژگیهای تیم

انواع تیمهای حل مساله

مزایای دیگر روش حل مسئله

کارتیمی

تشكیل و رشد یك تیم كاری

ویژگی های هدف

شش گام برای حل یك مسئله

عوامل شكست در حل یك مسئله

عوامل موفقیت در حل یك مساله (كار(

چگونه یك مسئله را تشخیص دهیم ؟

نمودارهای نمایش فرایند تولید

شش پرسش كلیدی SIX W

ا لگوریتم جمع آوری داده ها

ا لگوریتم جمع آوری داده ها

...

هفت ا بزار بهبود كیفیت

چهارچوبهای اساسی جهت استفاده از هفت ابزار كیفی

فلوچارت

چك شیت ( برگه های كنترل )

هیستوگرام ( نمودار ستونی )

نمودارتجزیه و تحلیل پـارتو

نمودارتجزیه و نحلیل علت معلول (استخوان ماهی )

نمودار پراكندگی (پخشودگی)

كنترل چارت ( نمودارهای كنترلی )

....

روشهای تصمیم گیری گروهی

روش طوفان مغزی

روش گروه اسمی

روش دلفی

روش توافق بوسیلة كارت

روش ماتریس انتخاب زوجی

روش رتبه بندی معیارها و ضابطه ها

....

....

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان رودسر پاورپوینت بررسی معماری همساز با اقلیم مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام ت پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف گزارش کاراموزی كارخانه مینوی خرمدره