👈 فروشگاه فایل 👉

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی - رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروتکل درمانی وسواس بارویکرد شناختی - رفتاری )رفتاردرمانی دیالکتیکی

جلسه گرفتن شرح حال- مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون) YBOCS )

قواعد جلسه درمان)متعهد شدن به درمان ،شرکت منظم در درمان-انجام تمرین

ها( . جلسه اول تعریف کلمات کلیدی: اختلال وسواس بی اختیاری –وسواس های فکری – وسواس های

عملی

-نشخوارهای شناختی-تعریف مدل های شناختی

جلسه دوم ارایهی تعریف دیالکتیک، ا صول و راه های تفکر و عمل به شیوه ی دیالکتیکی و پس از آن

آشنایی

با مفهوم هوشییییاری فرا یر و سیییه ها ل ذهنی نذهی منهنی، ذهی هی انی و ذهی

خرد را(.

در جلسییهی دوم دو دسییته مهارت برای دسییتیابی به هوشیییاری فرا یر آموز داده و

تمریی شد.

جلسه سوم آموز مهارتها در DBT ،ان ام تمریی

جلسه چهارم معرفی مواجهه و پیشگیری ازوسواس های فکری ،ان ام تمریی، اصلاح شناختی

جلسه پنجم تمریی مواجهه و تمریی های مهارتهای DBT جلسه ششم تکنیکهای بازسازی شناختی

👇محصولات تصادفی👇

نقشه کاربری اراضی شهرستان مهریز دانلود مقاله نقش مهندسی Piping در پروژه های ساختمانی گزارش کاراموزی پست فشار قوی پاورپوینت سازماندهی و انواع ساختار سازمانی سنتی و نوین مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل