👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)

این پرسشنامه دارای 10 سوال است که پنج سوال تعارض کار-خانواده (مانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام می­شود) و پنج سوال تعارض خانواده-کار (مانند وظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفه­ای من می­شود) را در مقیاس 7 امتیازی لیکرت اندازه­گیری می کنند.

روایی پرسشنامه توسط سازندگان با روش همبستگی هر دو قسمت با شانزده سازه روان شناختی مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، تعارض نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت شغلی و رضایت از زندگی ارتباط منفی و با تعارض نقش و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد (فاتحی زاده،1386). روایی پرسشنامه پژوهش توسط اساتید و صاحبنظران تأیید شده است.

👇محصولات تصادفی👇

جزوه حقوق مدنی 4 -پاورپوینت گزارش کار آموزی برق (تاسیسات الکتریکی) طرح معرق چوبی پازل اژدهای چینی پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع کارخانه برق شهری آموزش پروپوزال