👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

مشخصات « پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تعداد سوال: 58 سوالی

نوع فایل: word

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردید و پس از تایید اساتید راهنما و مشاور اجرا شد .

در ابتدا برای تعیین پایایی ابزار مورد نظر روی 60 نفر از معلمان زن و مرد اجرا شد.

آلفای هر کدام از مولفه ها در جدول 3-1 مشاهده می شود :

همانطور که مشاهده می شود، ضرایب همسانی درونی مولفه ها و کل مقیاس در حد مطلوب به بالا قرار دارند.

از سوی دیگر روایی ابزار مورد نظر توسط اساتید تایید گردید و از نظر همخوانی با سایر تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت .

این پرسش نامه دارای 5 زیر مقیاس عمده به شرح جدول (3-3) بود

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق انقلاب مشروطیت در تبریز و بزرگان آن زمان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر دانلود پاورپوینت مدیریت كیفیت جامع گزارش کارآموزی معماری،نماكاری ترجمه اهمیت اعتماد الکترونیکی و بهبود عملکرد استراتژیک تجارت