👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارتهای زندگی

Life Skill Inventory

لطفا میزان برخورداری خود از مهارتهای زندگی را با توجه به مقیاس زیرمشخص نمایید.

1= بسیارکم ... 2= کم ... 3= متوسط ... 4= زیاد ... 5 = بسیار زیاد

آموزش مهارت خودآگاهی

1. آگاهی از نقاط ضعف و قوت خویش

2. آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود

3. بیان ارزش های خود

4. اعتماد به نفس

5. داشتن نگرش مثبت به خود

6. داشتن نگرش مثبت به دیگران

7. تشخیص رفتار مناسب زنانه

8. تشخیص رفتارهای مناسب مردانه

9. راهنمایی گرفتن از ارزش های فردی هنگام انجام دادن کارها

10. تشخیص نیازهای روانی

11. لذت بردن از زندگی

داشتن هدف در زندگی

............

.

.

.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی آشنایی با علم آمار مقاله آموزشی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی امنیت در سیستم های اطلاعاتی حسابداری پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک تربیت برتر