👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه فارس می باشد . جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی در منطقه فارس می باشد و به کمک فرمول کوکران تعداد 13 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن توسط استاد راهنما تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 73% بدست آمد.، همچنین از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . به منظور سنجش فرضیه ها از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود تصمیم گیری مدیریت از طریق ویژگی سیستم اطلاعات حسابداری پیش بینی نمی شود همچنین نتایج فرضیه دوم نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری از طریق اطلاعات مورد نیاز بر تصمیم گیری مدیریت تاثیر مثبت ندارد.

👇محصولات تصادفی👇

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت کیمی دارو در سال 86 نقشه روستاهای حوضه آبریز کویر ابرکوه – سیرجان شیپ فایل بخشهای شهرستان دره شهر دانلود پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش یادگیری در حد تسلط (فصل دوم تحقیق)