👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض به کارگرفته شده از سوی آنها در بین مدیران طراحی شده است. جامعه آماری مورد تحقیق در این پژوهش کلیه مدیران ادارات دولتی شهر تنکابن است ،نمونه ی پژوهش شامل 108نفر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه هوش فرهنگی «مدل ویلیام اچ. پراد» که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 852/0 به دست آمد و پرسشنامه مدیریت تعارض «لایل ساسمن وسم دیپ» که پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 878/0 به دست آمد استفاده شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی توسط صاحب نظران و استاد راهنما تایید شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی کندال استفاده شدو نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین ابعاد هوش فرهنگی و استراتژی های مدیریت تعارض رابطه مثبت و معناداری وجود داردو بنابراین همه فرضیه ها تایید شدند

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله ارزیابی کاهش فلیکر نور به کمک جبرانسازهای موازی (شنت) آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی فارابی در سال 85 دفاع اجتماعی یا نظری كوتاه درباره حقوق كیفری کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی