👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مقاله حسابداری صنعت برق

ارتباط با ما

... دانلود ...

حسابداری صنعت برق

مقدمه

حسابداری صنعت برق به معنای علمی و فراگیر آن تحت عنوان “روش متحد الشکل حسابداری” در فروردین ماه ۱۳۴۶ از سوی وزارت نیرو تدوین و با استعانت و نظارت مستقیم کارشناسان مالی وزارت نیرو در شرکتها و سازمان های برق ایران که در کار تولید، انتقال و توزیع فعالیت دارند به مورد اجرا گذارده شد. در طی سالهایی که از اجرای این روش حسابداری می گذرد بر اثر تجارب حاصله پاره ای اضافات حذف، برخی مسائل ایضاح و برحسب اقتضاء نکات و دقایق چندی نیز به متن سابق الذکر افزوده گردید و اینکه حاصل کار در شکل کنونی در دسترس حسابداران، حسابرسان و افرادی که به نحوی در شرکت های برق با موضوعات مالی سروکار دارند گذارده می شود.

با اینکه حسابداری برق در اصول کلی و متنوع با دیگر رشته های حسابداری اعم از عمومی، بازرگانی و صنعتی دارای وجوه اشتراک می باشد، با این همه مسائل و نکاتی در این روش وجود دارد که خاص حسابداری صنعت برق می باشد.

نتیجه مطلوب که این روش حسابداری در جستجوی آن است تحصیل گردد. باشد که اصحاب مالی و خبرگان اهل حساب در صنعت برق با الهام از انقلاب اسلامی و رهنمودهای داهیانه رهبریت انقلاب و نیز کوشش در جهت ارتقاء کیفی وظائف محوله سهم خویش را در امر تحقق اهداف و آرمان های اقتصادی جامعه اسلامی ایران به نحو شایسته و بایسته ادا نمایند.

۱- دفاتر و سوابق

شركت های برق دفاتر حسابداری خود را باید به ترتیبی نگاهداری نمایند كه از جهت اطلاعات مربوط به هر حساب كامل و جامع باشد. كلیه دفاتر حسابداری و ضمائم و مدارك مربوطه باید به طرز صحیحی نگاهداری شده و در مواع مقتضی جهت رسیدگی در اختیار مقامات وزارت نیرو قرار داده شوند. امحاء این مدارك و سوابق تنها با اجازه وزارت نیرو و رعایت قوانین موضوعه كشوری امكان پذیر خواهد بود.

۲- شماره گذاری حسابها

شماره كدهائی كه برای حسابها در نظر گرفته شده باید جزئی از عنوان آن حسابها تلقی شده و در صورتهای مالی، ترازهای آزمایشی تراز نامه ها و صورتحساب های درآمد و هزینه كه توسط شركت های برق تنظیم و برای وزارت ارسال میگردد قید شود.

به منظور تسهیل در تشخیص حسابهای سرمایه ای یا هزینه های عملیاتی مربوطه شركت های برق می توانند از سیستم شماره گذاری فرعی در دفاتر یا برنامه های كامپیوتری خود كه به طرز مناسبی ارقام و مبالغ حسابها را تفكیك و تشریح نماید استفاده كنند.

جدول شماره گذاری حسابها

حسابهای ۱۰۰-۱۹۹ دارائی و سایر اقلام بدهكار

حسابهای ۲۰۰- ۲۹۹ بدهی و سایر اقلام بستانكار

حسابهای ۳۰۰-۳۹۹ تأسیسات

حسابهای ۴۰۰-۴۳۹ درآمد و هزینه

حسابهای ۴۴۰-۴۶۹ درآمد عملیات

حسابهای ۵۰۰-۵۹۹ هزینه های تولید، انتقال و توزیع

حسابهای ۹۰۰-۹۴۹ هزینه های مشتركین، فروش، اداری و عمومی

۳- دوره حسابداری

حسابهای شركت برق باید به طور ماهانه تنظیم و نگاهداری شوند به طوری كه كلیه عملیات و ارقام هر ماه در حسابهای همان ماه منظور گردد سال اول مالی شركتهای برق پایان اسفندهر سال بوده و در تاریخ مزبور حسابها باید بسته شوند مگر آنكه وزارت نیرو ترتیب دیگری را مقرر كرده باشد.

۴- پرسش و تفسیر

به منظور هم آهنگی و رعایت یكسان اصول و موازین این روش حسابداری هر نوع شبهه و ابهامی در مورد تعبیر متن حسابها بروز نماید باید با نظر و صلاحدید وزارت نیرو مرتفع گردد.

۵- متن حسابها

وجود یك قلم در یك حساب فقط موقعی منظور نمودن آنرا در حساب مربوطه ایجاب می نماید كه در متن آن حساب قلم مزبور یا مشابه آن تعیین شده باشد.

۶-ه اقلام معوق

كلیه اقلام مربوط به عملیات سنوات قبل كه قبلاً به حسابها منظور نشده باید بنا به مورد به حساب های ۴۳۴ بستانكاری های متفرقه بمازاد با ۴۳۵ بدهكاری های متفرقه بمازاد منظور گردند.

۷- اقلام ممیزی نشده

در صورت عدم تغایر با مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین موضوعه هنگامی كه گزارش مالی شركت تهیه می شود چنانچه داد و ستدی انجام شده باشد كه در حساب های مالی مؤثر باشد ولی مبلغ مورد داد و ستد را در موقع بستن حسابها در اختتام دوره حسابداری نتوان به طور دقیق تعیین نمود باید برآورد آن مبلغ را در حسابهای مربوطه منظور نمود. بدیهی است برآورد نمودن اقلام جزئی كه تأثیر قابل ملاحظه ای در حسابها نخواهد داشت ضروری نمی باشد.

۸- توزیع حقوق و هزینه های كاركنان

هزینه های حقوق، دستمزد و مزایای كاركنان مربوط به حسابهای مختلف از قبیل نوسازی، تعمیر و نگاهداری و عملیات باید بر مبنای زمان واقعی صرف شده توزیع شود. چنانچه توزیع هزینه ها با این ترتیب امكان نداشته باشد می توان زمان صرف شده برای عملیات مشابه را مبنای توزیع این قبیل هزینه ها قرار داد.

اطلاعات حسابداری لازم برای این امر از قبیل گزارش اوقات كار باید به ترتیبی تنظیم شود كه توزیع هزینه های كاركنان به حساب های مربوطه به سهولت امكان پذیر باشد.

۹- ذخیره های عملیاتی

چنانچه وزارت نیرو مقرر دارد شركت های برق می توانند به منظور تأمین بیمه اموال، صدمات و خسارات وارده، تعمیرات عقب افتاده و غیره از ذخیره عملیاتی استفاده نمایند. پیش بینی میزان ذخیره های مزبور را نیز وزارت نیرو تعیین خواهد كرد.

۱۰- مدارك و سوابق

شركت ها باید مدارك، سوابق و اسناد مربوط به واحدهای عملیاتی حوزه فعالیت خود را به تفكیك و به طور جداگانه برای نیروگاه ها خطوط انتقال و شبكه توزیع از جهت قیمت تمام شده، افزایش های انجام گرفته، بركناری ها، هزینه های عملیات و تعمیر و نگهداری نگاهداری نمایند.

تأسیسات برق

الف: این حساب شامل قیمت تمام شده تأسیساتی خواهد بود كه در تملك سازمان یا شركت برق بوده و در عملیات بهره برداری مورد استفاده میباشد و طول عمر خدمتی آن نیز بیش از یك سال از تاریخ بهره برداری است و طبق اصول و ضوابط ثبت گردد.

ب: بهای افزایش ها و اصلاحات اموال استیجاری منظور در این حساب باید در كدهای فرعی جداگانه كه قابل تمیز و تفكیك از تأسیسات متعلق به شركت باشد ثبت گردد.

تأسیسات برق نگاهداری شده برای استفاده آتی

این حساب شامل بهای تأسیسات برق متعلق به شركت است كه تحت برنامه معینی جهت استفاده آتی نگاهداری می شود. در ضمن حساب مزبور شامل تأسیسات تحویلی و خریداری شده كه به عللی پس از تاریخ تحویل و خریداری مورد بهره برداری قرار نگرفته و جهت استفاده آتی نگاهداری شده است می گردد. همچنین تأسیساتی كه قبلاً توسط شركت موره بهره برداری قرار گرفته و بعداً از خدمت خارج شده ولی در نظر است كه در آینده مورد استفاده مجدد قرار گیرد در این حساب منظور می شود.

ذخیره استهلاک تأسیسات برق مشغول به کار

الف: اقلام مشروحه زیر باید در بستانکار این حساب منظور شود:

۱- مبالغی که در بدهکار حساب ۴۰۳ هزینه استهلاک یا در حسابهای تصفیه شده برای هزینه استهلاک جاری منظور شده است.

۲- مبالغ دخیره استهلاک مربوط به تأسیسات خریداری شده که به عنوان واحدهای عملیاتی تحویل گردیده است.

ب: موقعی که یک واحد از تأسیسات مشغول به کار استهلاک پذیر از رده خدمتی برکنار می شود، قیمت دفتری واحد مذکور به علاوه هزینه برداشت مربوطه در بدهکار این حساب منظور می گردد و همچنین ارزش بازیافتنی (قیمت اسقاط) یا سایر مبالغ قابل وصول از قبیل بیمه در بستانکار این حساب ثبت می شود. در موقع برکناری هزینه های برداشت و ارزش بازیافتی ابتدا در دستور کارهای برکناری محاسبه و منظور می شود. سپس پس از اتمام عملیات برکناری، توزیع هزینه های مزبور در کدهای فرعی این حساب بشرح مندرج در بند ذیل انجام می گیرد.

در دفتر کل و ترازنامه تنظیمی یک رقم کلی و مرکب برای حساب ذخیره استهلاک تأسیسات برق در نظر گرفته می شود. اما شرکتهای برق موظفند جهت مقاصد تجزیه و تحلیل، جزئیات سوابق کدهای معین این حساب را بر اساس انواع طبقات تأسیسات موجود ۱ تولید بخاری ۲) تولید گازی ۳) تولید هیدرولیک ۴) تولید دیزلی ۵) خطوط انتقال ۶) شبکه توزیع ۷) تأسیسات عمومی نگاهداری نمایند.

موقعی كه یك واحد عملیاتی تأسیسات از حسابی به حساب دیگر از یك شركت برق به شركت برق دیگر و یا احیاناً از یك حساب به حساب اموال غیربرقی انتقال می یابد، نحوه محاسبه ذخیره استهلاك مربوطه باید به طریقی كه در بند ۱۱ دستورالعمل تأسیسات برق آمده است انجام گیرد.

شركتهای برق مجازند فقط جهت مقاصدی كه در بالا شرح داده شد از ذخیره استهلاك استفاده نمایند. هر نوع انتقال قسمتی از این حساب به مازاد یا استفاده از آن به طریقی، منوط به كسب مجوز از وزارت نیرو می باشد.

سرمایه گذاریها و وامها

این حساب شامل قیمت دفتری سرمایه گذاری و وامهای اعطائی در سایر شرکتهای تابع وزارت نیرو نظیر ساتکاب و غیره و همچنین سایر شرکتها و سازمانهایی که به تشخیص مجمع عمومی وزارت نیرو ضروری نماید خواهد بود.

دارائی های جاری

دارائی جاری عبارت است از وجوه نقدی، موجودی كالا، حسابهای دریافتی و به طور كلی دارائی هایی است كه در شرایط عادی كار و در آینده نزدیك به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.

صندوق

این حساب شامل موجودی های بانكی و نیز وجوه نقدی در صندوق شركت به استثنای وجوه تنخواه گردان خواهد بود كه شركت می تواند به طور جاری و روزمره از آن برداشت نماید.

تنخواه گردان

این حساب شامل پیش پرداخت وجوه نقدی خواهد بود که برای احتیاجات خاص، به عنوان تنخواه گردان، در اختیار متصدیان یا اشخاص مسئول گذارده می شود.

نکته: به طور سهولت کنترل، وجود پرداخت شده به عنوان تنخواه گردان باید مبلغی ثابت باشد.

اسناد دریافتنی

این حساب شامل قیمت دفتری كلیه سفته ها و سایر اسناد دریافتنی خواهد بود.

حسابهای دریافتنی مشتركین

این حساب شامل مبالغ بدهی مشتركین در ازاء فروش برق به آنها خواهد بود.

سایر حسابهای دریافتنی

این حساب شامل كلیه مطالبات شركت از كاركنان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای بدهی های ناشی از فروش برق به مشتركین خواهد بود.

پیش پرداخت های پیمانهای خرید

این حساب شامل پیش پرداختهای مربوط به سفارش خرید کالا و ماشین آلات بر اساس پیمانهای منعقده خواهد بود. پیش پرداختهای مزبور تا زمانی که کالا و ماشین آلات سفارش شده تحویل شرکت نگردیده در این حساب نگاهداری خواهد شد. برای هر یک از پیمانهای خرید مربوط به ساتکاب باید حسابهای فرعی جداگانه ای نگاهداری شود.

محاسبه و ثبت ارقام مربوط به مواد و مصالح بازیافتی به طریق ذیل خواهد بود.

۱- در این روش حسابداری ارزش لوازم و مصالح بازیافتی بر اساس قیمت صادره و در صورت عدم امكان بر مبنای برآورد تعیین خواهد شد.

۲- لوازم اسقاط و غیر قابل استفاده باید بر مبنای مبلغ خالص تقریبی فروش در این حساب منظور گردد- فروش منهای هزینه فروش اختلاف بین مبلغ واقعی حاصل از فروش لوازم اسقاط یا مبلغ خالص تقریبی كه قبلاً در این حساب ثبت گردیده در حساب ۱۶۳ منظور و اصلاح خواهد شد.

هزینه های توزیع نشده انبار

الف: این حساب شامل هزینه کار، نظارت و سرپرستی اداره امور انبارها و تدارکات بانضمام سایر هزینه های مربوط به خرید اجناس، انبارداری، نقل و انتقال و توزیع آنها خواهد بود.

ب: مانده این حساب به نسبت اجناس صادره برای امور تأسیساتی عملیاتی و تعمیر و نگهداری در فواصل زمانی معین سرشکن خواهد شد به طوری که در پایان سال مالی مانده حساب مزبور صفر شده باشد.

اقلامی که در این حساب منظور می گردد به شرح ذیل می باشد:

۱- بازرسی و آزمایش مصالح و اجناسی که اختصاص به یک قلم معین و مشخص نظیر کنتورها نداشته باشد.

۲- تخلیه اجناس از وسائل نقلیه و قرار دادن آنها در انبار.

۳- نظارت و سرپرستی قسمتهای تدارکات و انبارها تا حدی که مربوط به اداره اجناس در انبارها باشد.

۴- تحویل جنس به متقاضی

۵- صورت برداری از اجناس دریافت شده و اقلام موجودی توسط کارکنان انبارها به استثنای صورت برداری هایی که توسط کارکنان دوائر اداری و عمومی جهت مقاصد حسابرسی انجام می گیرد.

۶- فعالیتهای مربوط به قسمت تدارکات در مورد بررسی اجناس مورد نیاز تحقیق در مورد منابع عرضه و فروش، تجزیه و تحلیل قیمتها، تهیه و ارسال سفارشات و سایر کارهایی که به نحوی مربوط به اداره اجناس در انبارها می شود.

۷- نگاهداری لوازم و تجهیزات انبارها

۸- تنظیف محوطه انبارها و دفاتر انبارها

۹- نگاهداری سوابق موجودی شامل ثبت اجناس وارده و صادره و نیز تنظیم صورت موجودی کالا

۱۰- دریافت و مرتب کردن لوازم اسقاط در انبارها

۱۱- ثبت اصلاحی مغایرات مربوط به صورت موجودی مصالح و ملزومات ثبت اصلاحی مذکور شامل مغایرات اقلام عمده (مثلاً ترانسفورماتور) که به هر حال باید ردیابی و معلوم شود نمی گردد.

۱۲- وجوه دریافتی و سایر تخفیفات که عملاً قابل اختصاص به اقلام بخصوصی نمی باشد.

۱۳- کرایه و هزینه حمل که قابل اختصاص به اقلام بخصوصی نمی باشد.

۱۴- هزینه های روشنایی، برق و حرارت مرکزی مربوط به محوطه انبارها و دفاتر انبارها.

۱۵- هزینه نظافت انبارها

۱۶- ضایعات و خسارات

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ماهیت حقوقی خسارت تحقیق كالبد شكافی خاورمیانه جدید شیپ فایل بخشهای شهرستان نظرآباد پرسشنامه سبک رهبری پاورپوینت بررسی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی