👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله انگلسی همراه با ترجمه گسب شماره۳۴چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

گسب شماره۳۴چیست؟

در ژانویه ۱۹۹۹ هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)که کل اصول پذیرفته شده حسابداری (قوانین مالی گزارش شده) برای تمام دولتها وحکومتهای محلی قرار می دهد. اکثر تغییرات فراگیر درگزارشات مالی در سابقه اش پذیرفته است.

به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است : صورت حسابهای مالی اصلی –تحلیل وبحث مدیریت برای دولتها وحکومتهای محلی – این بازنگری اساسی از مدل کزارشات مالی را ارائه می دهدکه از سال ۱۹۷۹ منعقد شده است در حالی که دچار تغییرات مهمی شده است. (این گزارش در ۴-۳ صفحه قرار گرفته است)

و موارداصلی ذکر شده در آن عبارتنداز:

دونوع صورت حساب مالی: دوشکل مجزا ازاطلاعات در صورت حسابهای مالی اصلی تهیه شده است.صورت حسابهای گسترده دولتی: صورت حسابهای مالی قطعی برای تمام کارهای شهربراساس حسابداری فراهم شده است. آنها بر مبنای سرمایه ارائه نشده اند، به جای آن کلیه کارهای مالی دردو فعالیت اصلی سازماندهی شده اند که عبارتند ازفعالیتهای دولتی و تجاری. آنها توجه زیادی به دارایی خالص دارند واز قراردادهای بین سرمایه ای (همانند خدمات سرمایه ای داخلی) وسرمایه های سپردا ای خارج می باشند.

WHAT IS GASB 34?

In June 1999 the Governmental Accounting Standards Board (GASB)—which sets “generally accepted

accounting principles” (financial reporting rules) for all state and local governments—adopted the most

sweeping changes in financial reporting in its history.

Known as Statement No. 34: Basic Financial Statements—and Management’s Discussion and

Analysis—for State and Local Governments this represents a fundamental revision of the current

financial reporting model which has been in place since 1979. While there are a number of significant

changes (the statement is 403 pages long) the major ones are:

Two Kinds of Financial Statements. Two distinct forms of information will be provided in the basic

financial statements:

• Government-wide statements. These are consolidated financial statements for all of a city’s

operations on a full accrual basis of accounting. They will not be presented on a fund basis;

instead fiscal operations will be organized into two major activities: governmental and business-

type. They will have a “net asset” focus and exclude interfund transactions (such as internal

service funds) and fiduciary funds. Expenses (which may include allocated “indirect costs”) will

be shown both gross and net of related revenues such as fees and grants

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 4 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش موضوع تحقیق: تغییر جنسیت از نظر فقهی و حقوقی تحقیق انسان - طبیعت - معماری پایان نامه ی معماری هند مبانی نظری و پیشینه تحقیق گرایش به داخل/ هزینه (فصل دوم تحقیق)