👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق (حقوق و تکالیف دولتها نسبت به پیشگیری و جبران آلودگی محیط زیست)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

مقدمه. 3

1. محیط زیست در حقوق دولت‌ها 7

1.1 هدف رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 10

2.1. عناصرضروری رژیم های تعیین كننده مسوولیت مدنی خسارات زیست محیطی.. 12

1.2.1. محیط زیست و خسارت زیست محیطی.. 12

2.2.1. معیار مسوولیت مدنی.. 17

3.2.1. خواهان. 19

4.2.1. معیار ارزیابی غرامت.. 20

5.2.1. آیین اجرا 24

2. دولت اسلامی و حفظ محیط زیست.. 24

1.2 آموزه‌های فردی.. 26

1.2.1. تکالیف الزامی.. 26

2.2.1. رهنمودهای تشویقی (اخلاقی) 28

3.2.1. آموزه‌های اجتماعی.. 30

3. حفاظت محیط زیست در حقوق ایران. 33

1.3. ابهام در تعریف محیط زیست.. 33

2.3. استفاده از ظرفیت اخلاق.. 34

3.3. حقوق ایران و حفظ طبیعت.. 35

4.3 جرایم محیط زیستی.. 35

5.3. متولیان محیط زیست.. 36

4. نتیجه گیری.. 37

منابع: 39

👇محصولات تصادفی👇

شبیه سازی شکل موج سه فاز با مطلب گزارش کار بدست آوردن دبی وسرعت کانال آب به روش روزنه نقشه کاربری اراضی شهرستان شاهین دژ مبانی نظری مدیریت بازاریابی، تبلیغات، کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتی مقاله در مورد دانشگاه مجازی