👈 فروشگاه فایل 👉

قیمت­گذاری پایدارسازهای سیستم قدرت با استفاده از نظریه­ ی بازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

Pricing power system stabilisers using game theory

Abstract: A method to quantify the individual contribution of power system stabilisers (PSSs) to

enhance system performance is proposed. Enhancement in system performance from PSS is

measured through increased system transfer capability and the margin of stability thus achieved

and considering an N1 contingency criterion. The method is based on cooperative game theory

and makes use of the Shapley value concept pinpointing the importance of a particular PSS to the

system performance in all possible combinations in which it can operate. Based on this

quantification of the contribution of a PSS a feasible financial compensation mechanism to pay

generators for the services rendered is proposed and illustrated using a sample system. It is argued

that within a deregulated environment it would be appropriate that generators having an online

and optimally tuned PSS be regarded as PSS-control ancillary service providers

قیمت­گذاری پایدارسازهای سیستم قدرت با استفاده از نظریه­ ی بازی

چکیده

در این مقاله روشی برای کمیت­سنجی تاثر پایدارسازهای سیستم قدرت (PSSها)در بهبود عملکرد سیستم قدرت ارائه شده است. بهبود عملکرد سیستم با استفاده از PSS و از طریق افزایش قابلیت انتقال توان در سیستم انجام شده است که به نوبه­ی خود حاشیه­ی پایداری بدست می­آید که این امر با در نظر گرفتن N-1 معیار احتمالی ناشی می­شود. این روش بر مبنای نظریه­ی بازی هماهنگ است و از اصل ارزش شاپلی استفاده می­کند که بر اهمیت یک PSS خاص در عملکرد سیستم برای تمامی ترکیبات ممکن که می­تواند در آن عمل کند اشاره دارد. بر مبنای این کمیت­سنجی تقش PSS، ساز و کار جبران­سازی مالی ممکن برای پرداخت پول به ژنراتورها برای خدمات ارائه شده است و این موضوع بر روی یک سیستم نمونه نشان داده شده است. این استدلال وجود دارد که در یک محیط تجدید ساختار یافته ممکن است داشتن یک PSS آنلاین با تنظیم بصورت بهینه بصورت کنترل-PSS ارائه دهنده­ی خدمات کمکی قلمداد شود.

.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نیروگاه های بادی روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب تحقیق در مورد جوانان دانلود پاورپوینت تصمیم گیری فردی(فصل ششم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف