👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) بر میرائی ژنراتور سنکرون و گشتاورهای سنکرون­ساز

ارتباط با ما

... دانلود ...

The Effect of Power System Stabilizers (PSS) on Synchronous Generator Damping and Synchronizing Torques

ABSTRACT

The synchronizing and damping torque coefficients in the range of the

electromechanical oscillation frequencies provide a measure of the

generators' contribution towards power system stability under small

deviations and may be taken as stability indices even for multi machine

systems although their interpretation is rather complex in this case. This

paper presents the effect of Power System Stabilizer (PSS) on the

synchronizing and damping torque coefficients for a synchronous generator

connected to an infinite busbar through impedance; it explicitly includes the

effects of its Automatic Voltage Regulator (AVR) and of the additional

stabilizer signal derived from the rotor speed. .

Results obtained were compared with the conventional (AVR) using

MATLAB 7 programming language.

تاثیر پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) بر میرائی ژنراتور سنکرون و گشتاورهای سنکرون ­ساز

تاثیر پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) بر میرائی ژنراتور سنکرون و گشتاورهای سنکرون­ساز

چکیده

ضرایب سنکرون­سازیو گشتاور میرائی در محدوده­ی فرکانس­های نوسان الکترومکانیکی معیاری از تاثیر ژنراتورهادرپایداری سیستم قدرت تحت انحرافات کوچک ارائه می­دهد و ممکن است به عنوان شاخص­هایپایداری حتی برای سیستم­های چند ماشینه در نظر گرفته شود، هر چند تفسیر آن­ها در این مورد پیچیده­تر است. این مقاله اثر پایدارساز سیستم قدرت (PSS) بر ضرایب سنکرون­سازی و ضرایب گشتاور میرائیبرای یک ژنراتور سنکرون متصل بهباس­بار بی­نهایت از طریق امپدانس را ارائه می­دهد؛ این به وضوح دارای اثرات رگولاتور ولتاژ اتوماتیک (AVR) و سیگنال اضافی پایدارساز مستخرج از سرعت روتور است.

نتایج بدست آمده باAVR معمولی با استفاده از زبان برنامه­نویسی MATLAB 7 مقایسه شد.

👇محصولات تصادفی👇

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید نقشه زمین شناسی شهرستان ایرانشهر روش های مدلسازی انتشار تابش لیزر و انتقال گرما به سلول ها و بافت‌ها و مقایسه آنها بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی 100 ص نقشه ی زمین شناسی شهرستان بافت