👈 فروشگاه فایل 👉

فایل کامل و را ن شده نرم فزار کامسول شبیه سازی انتقال ایزوپروفن از غشا

ارتباط با ما

... دانلود ...

جداسازی آلودگی های دارویی مانند ایزوپروفن و متابولیزم آن که 4-ایزوبوتیلن استوفنون میباشد از آب در مقیاس آزمایشگاهی توسط الیاف تو خالی به وسیله حلال استخراج انجام میگیرد. هدف این تحقیق بررسی اثر زمان در تغییرات غلظت شل وتیوب است. همچنین بنابر تحقیق انجام شده در مقاله اصلی[2]جداسازی سریعتر زمانی اتفاق می افتد که فاز آلی با سرعت بیشتری نسبت به فاز آبی حرکت کند. و همچنین با توجه به نتایج تجربی موجود در مقاله مقدار بهینه سرعت در شل وتیوپ انتخاب شده است.

در این تحقیق، شبیه سازی دو بعدی و ناپایای حذف ایزوپروفن از آب با استفاده از سیستم تماس دهنده غشا الیاف تو خالی با کمک نرم افزار کامسول انجام شده است. خوراک درون لوله جریان دارد و اختلاف غلظت خوراک درون لوله و سیال جاروب کننده نیرو محرکه برای انتقال از طریق غشا الیاف تو خالی به پوسته می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه شبكه های نظیر به نظیر (peer to peer network) گزارش کارآموزی آشنایی با شركت بهره برداری از شبكه های آبیاری و زهكشی مغان شیپ فایل بخشهای شهرستان نیریز پایان نامه ای در مورد اعتیاد کنترل STATCOM مبتنی بر VSC با استفاده از راهبردهای متداول و کنترل بردار جریان مستقیم