👈 فروشگاه فایل 👉

مطالعات شبیه­ سازی روی کلکتور دو منظوره ­ی خورشیدی با محیط متخلخل

ارتباط با ما

... دانلود ...

INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH Arun P et al. Vol.3 No.1 2013

Simulation Studies on Porous Medium Integrated Dual Purpose Solar Collector

Abstract- Solar air heating is a sustainable option for obtaining thermal energy over a varying temperature range. Design and operation of such systems must focus on the energy performance for their wider acceptability. The present work concentrates on the incorporation of porous medium to improve the thermal performance of a dual purpose solar collector. Dual purpose solar collectors can be used for heating air and water simultaneously using incident solar radiation resulting in optimum usage of energy and space. A simulation study is undertaken to investigate the integration of a porous matrix to dual purpose collectors. The porous matrix is incorporated below the absorber plate of the collector to improve the thermal performance of the overall system. The total thermal efficiency of the modified collector is found to vary from 34.60% to 46.03% over inlet water temperature range of 30°C to 90°C. Comparison of the proposed dual purpose solar collector with an existing design clearly indicates the advantage of incorporating the porous medium in terms of enhanced heat delivery and thermal efficiency.

مطالعات شبیه­ سازی روی کلکتور دو منظوره ­ی خورشیدی با محیط متخلخل

چکیده

گرمایش هوای خورشیدی راه حلی پایدار برای بدست آوردن انرژی حرارتی دردمایمتغیر است. در طراحی و بهره­برداری از این سیستم­ها برای پذیرش جامع آن­ها بایستی بر روی عملکرد انرژیشان تمرکز کرد. در تحقیق کنونی افزودن محیط متخلخل برای بهبود عملکرد حرارتی کلکتور خورشیدی دو منظوره مورد مطالعه قرار می­گیرد. می­توان از کلکتور خورشیدی بطور همزمان و با استفاده از برخورداشعه­ی خورشید برای گرم کردن هوا و آب استفاده کرد که منجر به استفاده­ی بهینه از انرژی و فضا می­شود. مطالعه­ایبا استفاده از شبیه­سازی برای بررسی اتصال یک ماتریس متخلخل به کلکتورهای دو منظوره انجام شده است. ماتریس متخلخل در زیر صفحه­ی جاذب کلکتور و به منظور بهبود عملکرد حرارتی کل سیستم گنجانده شده است. بازده کل حرارتی کلکتور تغییر یافتهدر درجه حرارت آب ورودی از 30 تا 90 درجه­ی سانتیگراد ما بین 34.60% الی 46.03% قرار دارد. مقایسه­یکلکتور دو منظوره­ی خورشیدی با طرح­ موجود حاکی از مزیت اتصال محیط متخلخل از نظر تحویلگرمایش افزایش یافته و راندمان حرارتی است.

👇محصولات تصادفی👇

سیستم اطلاعات بیمارستانی: عوامل موفقیت، عدم موفقیت و بهبود بوق ممتد پاورپوینت آموزش Free Hand گزارش کاراموزی در اداره ثبت اسناد و املاک مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری