👈 فروشگاه فایل 👉

ساختارهای دسترسی به جستارهای فضایی فازی

ارتباط با ما

... دانلود ...

IEEE Conference

عنوان مقاله:

Access Structures for Fuzzy Spatial Queries

Abstarct:

Spatial data are complex and have spatial components

and uncertain properties. It is important to develop

effective spatial and aspatial indexing techniques to

facilitate spatial and/or aspatial querying for databases

that deal with spatial &a. In this study we discuss a

number of spatial index structures such as Multi-level

grid file (ML GF) R-tree and R*-tree for spatial

andor aspatial queries

ساختارهای دسترسی به جستارهای فضایی فازی

چکیده

داده­های فضایی پیچیده و دارای مولفه­های فضایی و خواص نامشخص هستند. ایجاد روش­های نمایه­سازی فضایی و غیرفضایی موثر به منظور تسهیل درخواست فضایی و/یا غیرفضایی برای پایگاه­ داده­هایی که با داده­های فضایی کار می­کنند مهم است. در این پژوهش، تعدادی از ساختارهای شاخص فضایی، مانند فایل شبکه­ی چند سطحی (MLGF)، درخت-R، و درخت-*R را برای درخواست­های فضایی و/یا غیر فضایی فازی بحث می­کنیم.

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سلسله بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه پروژه حسابرسی و حسابداری مبتنی بر ریسک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پروپوزال آماده با عنوان تاثیر اشعه دهی بر گوشت اخلاق مدیریت اسلامی