👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اضطراب بک ( BAI )

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه اضطراب بک (بک، اپیشتاین، براون، و استیر 1988؛ بک و همکاران، 1996، به نقل از فتی، بیرشک، عاطف وحید و دابسون، 1384). یک پرسشنامه خود گزارش دهی برای اندازه­گیری شدت اضطراب در بزرگسالان و نوجوانان است، پرسشنامه اضطراب بک یک مقیاس 21 ماده­ای است

.Beck anxiety inventory

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها:

21

تعداد مولفه:

مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:

دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:

دارد

منبع:

دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل:

WORDو قابل ویرایش

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله پیشبینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-ELM ترکیبی، برای بازار برق استفاده از پایش وضعیت جهت دستیابی به منافع تجاری تحقیق خصوصیات الیاف نساجی کارآموزی بانک تجارت پایان نامه بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی