👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه کاشی حافظ

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق کارآفرینی کارخانه کاشی حافظ

مقدمه تحقیق کارآفرینی کارخانه کاشی حافظ :

عمومی ترین روش برای آماده سازی مواداولیه سرامیک اختلاط ترمخلوط تردر بالمیل ویادریک همزن همچون همزن پادویی می باشد.دراین روش درمرحله اول آسیاب همزمان توأم بامواداولیه انجام می شود.اگرمواداولیه بصورت طبیعی تهیه شوند عملیات آماده سازی مواداولیه باهدف شکستن قطعات بزرگ وکلوخه مانندواختلاط متناسب آنهاشروع می شودپس ازآنکه مواداولیه ازسنگ شکن عبورکردباآب مخلوط شده تاراندمان آسیاب کردن بالابرود.

پس ازآسیاب وتهیه دوغلب هموژن آن راازمیان یک الک ویک جداکننده مغناطیسی عبورمی دهند.وظیفه این جداکننده حذف آهن وموادزائدی است که درحین حمل ونقل وآسیاب کردن موادبه داخل مخلوط راه یافته اند.

به علت اینکه مخلوط برای آسیاب کردن جهت حصول راندمان بالاباآب مخلوط شده است درصورتی که مخلوط بایدبه صورت خشک شکل داده شوند.

درگذشته وبطورسنتی موادپلاستیک باروش زیرآماده سازی می شدند.

قسمتی ازآب دوغاب توسط فیلترپرس ودرمرحله بعدباورزدادن دوغاب توسط چرخ حلزونی ازمخلوط زدوده می شد.

درمحفظه های خلاء:هواازداخل مخلوط خارج می گشت.

برای پرس کردن بایدتوسط خشک کردن قسمتی ازآب مخلوط گرفته شودوموادبه صورت دانه هاباقطر۱میلی متردرآیندتابوسیله قالب پرس فشرده شوند.

گرانوله کردن باخردکردن وشکستن حجم خشک شده والک کردن آنهامیسر می شوددرصورتی که بتوان کلیه عملیات فوق الذکرراکه بعضاپرزحمت می باشد مانند «عمل فیلترپرس»بایک روش جایگزین نموددرزمان وتعدادعملیات آماده سازی مواد صرفه جویی قابل ملاحظه ای ایجادمی گردد.

👇محصولات تصادفی👇

طراحی و مونتاژ گیربکس در نرم افزارکتیا کار آموزی: آبیاری تحت فشار دانلود پاورپوینت توانمندسازی کارکنان جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا مبانی نظری معنا ومفهوم شخصیت،ارزیابی شخصیت، عوامل موثر در شكل گیری شخصیت