👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

فهرست

عنوان

صفحه

چكیده

فصل اول _ مقدمه

1-1 معرفی و بیان مسئله پژوهش

1-2 هورمونهای استروئیدی

1-2-1 محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه

1-3 مکانیسم عمل استروژن

1-4 استروژن و سیستم عصبی

1-4-1 استروژن و نوروترانسمیترها

1-4-2 استروژن و سیستم کولینرژیک

1-4-3 استروژن و سیستم سرتونرژیک

1-4-4 استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک

1-5 استروژن و خلق و خوی

1-6 استروژن و

1-7 استروژن و گر گرفتگی

1-8 اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری

1-9 استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر

1-10 استروژن و بیماری پارکینسون

1-11 استروژن و درد

1-12 اپیوئیدها

1-12-1 گیرنده های اپیوئیدی

1-12-2 طبقه بندی اپیوئیدها

1-12-3 مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها

1-13 بی دردی

1-14 پیامد های مصرف اپیوئیدها

1-15 مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها

1-16 نیتریک اکساید

1-16-1 سنتز و حذف نیتریک اکساید

1-16-2 مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز

1-17 اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید

1-18 اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید

1-19 اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید

21

1-17-1 شکل ظاهری معده

21

1-17-2 سطوح معده

22

1-18 عروق خونی معده

23

1-18-1 شرائین معده

23

1-18-2 وریدهای معده

23

1-19 عصب رسانی معده

24

1-20 غدد معدی

24

1-21 فعالیت حرکتی معده

25

1-22 فعالیت الکتریکی و انقباضات معده

26

1-23 ارتباط معده و دوازدهه

27

1-24 تنظیم تخلیه معده

28

1-25 نحوه ترشح اسید معده

29

1-26 کنترل غلظت اسید معده

31

1-27 مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال

31

1-28 آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده

32

1-29 کنترل in vivo میزان ترشح اسید

33

1-29-1 مرحله سری

33

1-29-2 مرحله معدی

33

1-29-3 مرحله روده ای

33

1-30 تحریک ترشح اسیدمعده

34

1-31 مهار ترشح اسید معده

34

فصل دوم _ روش کار

2-1 مواد و روشها

36

2-2 نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری

37

2-3 روشهای عصاره گیری

38

2-3-1 روش خیساندن

39

2-3-2 روش تراوش

39

2-3-3 روش هضم

40

2-3-4 روش جوشاندن

40

2-3-5 روش سوکسیله

41

2-4 روش بیهوشی

42

2-5 روش انجام آزمایش

43

2-6 روش اندازه گیری اسید نمونه

44

3-7 ترانسدیوسر

48

فصل سوم _ نتایج

3-1 داده های مربوط به ترشح اسیدمعده

49

3-2 داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده

62

فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری

4-1 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده

83

4-2 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده

85

4-2-1 اثر بر فشار داخل معده

85

4-2-3 اثر بر دامنه انقباضات

85

4-2-3 اثر بر فرکانس انقباضات

86

پیشنهادات

88

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزشی بررسی کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی شیپ فایل بخشهای شهرستان بابل پروژه حسابداری - اموال، ماشین آلات و تجهیزات تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی كالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان طرح توجیهی پرورش پرندگان زینتی(قناری) با ظرفیت 200 جفت سال 97