👈 فروشگاه فایل 👉

روش مبتنی بر بهینه سازی سیستم مورچگان برای بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده

ارتباط با ما

... دانلود ...

C I R E D 19th International Conference on Electricity Distribution Vienna 21-24 May 2007

AN APPROACH BASED ON ANT COLONY OPTIMIZATION FOR DISTRIBUTION FEEDER RECONFIGURATION CONSIDERING DISTRIBUTED GENERATORS

ABSTRACT

This paper presents an approach for distribution feeder reconfiguration considering Distributed Generators (DGs). Due to private ownership of DGs a cost based compensation method is used to encourage DGs in active and reactive power generation. The objective function is summation of electrical energy generated by DGs and substation buses (main bus) in the next day. An Ant Colony Optimization (ACO) algorithm is used to solve the distribution feeder reconfiguration problem. The approach is tested on a real distribution feeder

روش مبتنی بر بهینه سازی سیستم مورچگان برای بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده

چکیده

این مقاله یک روش بازآرایی فیدر توزیع با در نظر گرفتن نولیدات پراکنده(DG) ارائه می دهد. بخاطر مالکیت خصوصی DGها یک روش جبران مبتنی بر هزینه استفاده شده است تا استفاده از DGها را در تولید توان اکتیو و راکتیو تشویق کند. تابع هدف تجمیع انرژی الکتریکی تولیدی توسط DGها و باس های پست (باس اصلی) در روز بعد می باشد.الگوریتم بهینه سازی سیستم مورچگان (ACO) برای حل مساله بازآرایی فیدر توزیع استفاده شده است. این روش بر روی یک فیدر توزیع واقعی آزمایش شده است.

.

C I R E D 19th International Conference on Electricity Distribution Vienna 21-24 May 2007

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت توپولوژی شبکه پیاده­ سازی و تحلیل مبدل DC-DC بهبود یافته رزنانسی با بار سری و عملیات فوق رزنانسی برای شارژرهای باتری دانلود مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن پاورپوینت طبقه بندی بودجه پاورپوینت تأمین رضایت مشتری از طریق کیفیت، خدمات و فایده