👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .................. 1

مقدمه ....................................... 5

بخش اول : مبانی و كلیات

فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .... 11

گفتار دوم : آیین كار شورا و نحوه ی رأی گیری .... 15

گفتار سوم : تشكیلات وابسته به شورای امنیت .... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ................ 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ......... 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ............ 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترك ........... 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ..................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ............. 49

بخش دوم : ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیتسازمان ملل متحدفصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ............................................. 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار كننده ی شورای امنیت 62

مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ی غیرقهری 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ی قهری 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های كشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................... 70

مبحث اول : در عراق ................. 72

مبحث دوم : در كره شمالی .............. 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................ 79

مبحث اول : در كردستان عراق ......... 81

مبحث دوم : در سومالی ................ 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..... 88

مبحث چهارم: در رواندا .............. 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............... 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد ...................... 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور............................................. 101

مبحث اول : محدودیتهای كلی و عام .... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص ... 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاكمیت دولت ها ............................................. 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاكمیت دولتها ....................... 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاكمیت دولتها ................ 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) ............................ 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور.................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) 122

مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ............................................. 125

فصل سوم : مكانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد ................................... 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امكان كنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..... 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یك مساله ی واحد ............ 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 141

نتیجه گیری ................................... 147

منابع و مآخذ ................................ 156

👇محصولات تصادفی👇

تاریخ شاه صفی‌ مقاله مقاوم سازی ساختمان دانلود پاورپوینت معرفی یک بنا از معماری هایتک فرودگاه بین المللی كانسای ژاپن تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی دانلود تحقیق در موردزیرساختهای_فناوری_اطلاعات_در_برنامه_ریزی_شهری