👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی....................................................................... 1

1-1- باغهای جهان.................................................................................................. 2

1-1-1- بین النهرین............................................................................................ 2

1-1-2- مصر...................................................................................................... 3

1-1-3- یونان..................................................................................................... 5

1-1-4- روم....................................................................................................... 7

1-2- باغسازی در قرون وسطی ............................................................................... 8

1-2-1- باغهای اروپا............................................................................................... 8

1-2-2- باغهای اسلامی در اسپانیا.............................................................................. 9

1-2-3- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم........................................................................ 9

1-2-4- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم............................................................... 11

1-2-5- از قرن پنجم تا یازدهم................................................................................. 11

1-2-6- از قرن یازدهم به بعد................................................................................... 12

1-2-7- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی................... 13

1-3- باغسازی بعد از قرون وسطی........................................................................... 14

1-3-1- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم................................... 14

1-3-2- نمونه های ویلا- باغ- منظر.......................................................................... 16

1-3-3- دوره باروك................................................................................................ 18

1-3-4- نمونه های «ویلا- پارك».............................................................................. 20

1-3-5- نقش فرانسه در تكامل طراحی منظر قرن هفدهم............................................. 21

1-3-6- مجموعه «و- لو- ویكونت»........................................................................... 23

1-3-7- مجموعه ورسای.......................................................................................... 24

1-3-8- عصر روشنگری قرن هجدهم........................................................................ 25

1-3-9- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم ................................................. 28

1-3-10- فرهنگ باغ سازی چین.............................................................................. 31

1-3-11- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان......................................... 32

1-3-12- روشام...................................................................................................... 34

1-3-13- استوهاوس................................................................................................ 34

1-3-14- استارهد.................................................................................................... 35

1-3- تاریخچه و سبكهای پردیس سازی در ایران....................................................... 36

1-4- تحول تاریخی باغ در ایران............................................................................... 41

1-4-1- باغ های تیموری.......................................................................................... 41

1-4-2- باغ های صفوی یا شاه عباسی....................................................................... 43

1-4-3- باغ های قاجاری......................................................................................... 45

1-4-4- باغهای شیراز.............................................................................................. 46

1-4-5- باغهای تبریز............................................................................................... 47

1-4-6- باغ فین كاشان............................................................................................. 49

1-4-7- باغ شاهزاده ماهان كرمان.............................................................................. 49

1-4-8- باغ گلشن طبس ......................................................................................... 50

فصل دوم: مبانی نظری............................................................................................. 52

2-1- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی.......................................................................... 53

2-1-1- بررسی عناصر باغهای ایرانی......................................................................... 53

2-1-1-1- آب نما و استخر...................................................................................... 53

2-1-1-2- كوشك................................................................................................... 55

2-1-1-3- درخت و گیاه......................................................................................... 55

2-1-1-4- حصار.................................................................................................... 57

2-1-1-5- زمین...................................................................................................... 57

2-1-2- بررسی مفاهیم در معماری باغ....................................................................... 58

2-1-2-1- حس مكان یا مكانیت............................................................................... 58

2-1-2-2- همزمان زمان- صورت............................................................................. 60

2-1-2-3- نواخت و ریتم......................................................................................... 60

2-1-2-4- هندسه.................................................................................................... 61

2-1-2-5- ابعاد نمادین............................................................................................ 62

2-1-2-6- رنگ...................................................................................................... 64

2-1-3- خصوصیات كالبدی باغ ایرانی...................................................................... 66

2-1-3-1- باغ واقع در محیط های هموار.................................................................. 66

2-1-3-2- باغ واقع در روی تپه............................................................................... 67

2-1-3-3- باغ آبی................................................................................................... 68

2-1-3-4- باغ- خانه............................................................................................... 68

2-1-3-5- باغ واقع در كنار رودخانه......................................................................... 69

2-2- آب و طبیعت در معماری................................................................................. 71

2-2-1- آب و معماری............................................................................................. 71

2-2-2- طبیعت و معماری........................................................................................ 91

2-2-1-1- طبیعت بستری برای معماری..................................................................... 92

2-2-1-2- طبیعت عنصری از معماری....................................................................... 94

2-2-1-3- طبیعت آرایه ای بر معماری...................................................................... 95

2-2-1-4- طبیعت رهنمودی در معماری.................................................................... 96

2-3- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری......................... 103

2-3-1- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند.............................. 104

2-3-2- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی................... 107

2-3-3- عاطفه و احساسات هنر رمانتیك................................................................... 112

2-3-4- گرایش به گوتیك در معماری و برانگیختگی احساسات.................................. 114

2-3-5- طبیعت و نگرش تازه رمانتیك‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری..................... 115

2-3-6- طبیعت گرایی رمانتیك های انگلیس و تحول باغ سازی................................... 117

2-3-7- جنبش نئوگوتیك در هنر و معماری فرانسه.................................................... 119

2-3-8- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیك.................................................. 121

2-3-9- نتیجه.......................................................................................................... 124

2-4- توریسم و گردشگری در ایران..........................................................................

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق آشنایی با بتن نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبدانان بررسی وارزیابی آمار - اختلالات بدنی پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد