👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی عوامل موثربرسلامت روانی دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان صحفا ت

فصل اول:کلیات تحقیق................................................................................................................................11

مقدمه..........................................................................................................................................................12

بیان مسئله....................... ................................................. ..........................................................................13

اهمیت وضرورت تحقیق…........................................................................................................................14

اهداف تحقیق............................................................................................................................................15

اهداف کلی وجزئی تحقیق .........................................................................................................................15

سوالهای تحقیق...........................................................................................................................................15

فرضیه های تحقیق ............................................................... ......................................................................16

متغیر های تحقیق…....................................................................................................................................16

تعریف مفهومی…......................................................................................................................................17

تعریف عملیاتی…....................................................................................................................................18

فصل دوم:پیشینه تحقیق.............................. ............................ ........... .....................................................19

مقدمه.......................................................................................... ........... ................................................20

سلامت روان .................................................................................. ........... ............................................20

تعریف بهداشت روانی درفرهنگ های مختلف .............................. ........... ........... ....................................23

سلامت روان وابعادآن.......................................................................... ........... ..........................................24

مفهوم سلامت روان................................................................................ ........... .......................................25

ویژگی های سلامت روان......................................................................... ........... ......................................27

مشخصه‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم............................................. ........... ...................................28

اصول بهداشت روانی........................................................................ ........... ........... .................................30

ملاکهای سلامت روان............................................................................... ........... .....................................31

عوامل موثر بر سلامت روان......................................................................... ........... ..................................32

نقش خانواده در تامین سلامت روان..................................................... ........... ........... ...............................33

جایگاه سلامت روان در جامعه................................................ ...................................................................33

مفهوم سلامت روان در نظریات تحلیل گری........................................ .......................................................36

نظریه فروید…..................................................................................................................................... .. 36

نظریه هنری موری............................................................................ ..........................................................36

مفهوم سلامت روان در نظریه های روانی-اجتماعی........................................ ..............................................37

نظریه آلفردآدلر........................................................................................ ..............................................37

نظریه کارن مورنای......................................................................... ........................................................38

مفهوم سلامت روان درنظریه های مکتب شناختی…...................................................................................38

نظریه ویلیام گلاسر................................................................................... .............................................38

مفهوم سلامت روان درنظریه های انسانگرایانه..................................................... .......................................39

نظریه ابراهام مازلو.......................................................................... .........................................................39

تعریف شخصیت......................................................................................... ..............................................40

نظریه های شخصیت...................................................................................................................................40

نظریه های روانکاوانه...................................................................................................................................40

نظریّه های شناختی شخصیّت........................................................................................................................41

نظریه های تیپ شناختی شخصیّت...............................................................................................................42

شخصیت سالم ازدیدگاه مكاتب مختلف روانشناسی....................................................................................42

مكتب روانكاوی..........................................................................................................................................42

روانشناسی فردی آدلر.................................................................................................................................43

اریك اریكسون..........................................................................................................................................43

مكتب انسانگرایی كارل راجرز...................................................................................................................44

مكتب رفتارگرایی بی . اف . اسكینر.........................................................................................................44

مكتب شناختی ویلیام گلاسر....................................................................................................................45

مكتب هستی گرایی ویكتورفرانكل............................................................................................................45

تعریف پیشرفت تحصیلی.............................................................................................................................46

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی..................................................................................................................47

افت تحصیلی..............................................................................................................................................48

روش های اندازه گیری و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی...............................................................................49

مروری برتحقیقات انجام شده…................................................................................................................49

تحقیقات خارج....................................................................................................................................49

تحیقیات داخل.....................................................................................................................................50

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…............................................................................................................52

مقدمه…..................................................................................................................................................53

روش تحقیق..........................................................................................................................................53

جامعه آماری مورد پژوهش ................................ ....................................................................................53

گروه نمونه روش نمونه گیری...................................................................................................................53

ابزاروروش گردآوری داده هاوسنجش اعتبارآنها........................................................................................53

پایایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - 28 ...............................................................................54

اعتباروروایی پرسشنامه ایسنگ....................................................................................................................59

روش آماری برای تجزیه تحلیل داده ها....................................................................................................62

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها............................................................................................................63

مقدمه........................................................................................................................................................64

یافته های توصیفی ونمودارها ....................................................................................................................65

یافته های استنباطی....................................................................................................................................72

فرضیه اول.................................................................................................................................................72

فرضیه دوم................................................................................................................................................73

فرضیه سوم...............................................................................................................................................74

فرضیه چهارم...........................................................................................................................................75

فرضیه پنجم..............................................................................................................................................76

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری.....................................................................................................................77

مقدمه..........................................................................................................................................................78

نتیجه گیری................................................................................................................................................78

فرضیه های تحقیق.......................................................................................................................................78

محدودیت های تحقیق................................................................................................................................79

پیشنهادهای.................................................................................................................................................80

منابع وماخذ.................................................................................................................................................81

منابع فارسی................................................................................................................................................81

منابع خارجی...............................................................................................................................................84

ضمائم......................................................................................................................................................85

پرسشنامه ها.................................................................................................................................................86

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی بررسی اشعار كیمیای جان اثر هاتف اصفهانی و ای خواب اثر امیری فیروز كوهی جزوه سیالات نصیر (قسمت دوم)( برای داوطلبان ارشد مکانیک) جواب سوالات تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ تحقیق درس آموزش عملی خواندن و نوشتن بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغگویی در كودكان دبستانی و راههای درمان آن